Interwencja przeciwnikotynowa a śmiertelność – wyniki badania z randomizacją i grupą kontrolną

Nicholas R. Anthonisen i wsp – The effects of a smoking cessation intervention on 14.5-year mortality. A randomized clinical trial Ann Intern Med 2005;142:233
Istnieje powszechne przekonanie o korzystnym wpływie zaprzestania palenia na rokowanie. Większość dotychczasowych dowodów wskazujących na słuszność tego stwierdzenia pochodzi jednak z niedoskonałych jakościowo badań kohortowych. Nie wykazano natomiast dotychczas w badaniach z randomizacją korzystnego wpływu interwencji przeciwnikotynowych na śmiertelność.

Tym ważniejsze mogą okazać się wyniki badania LHS (Lung Health Study) z grupą kontrolną i randomizacją, opublikowane w Annals of Internal Medicine. Autorzy z USA i Kanady badali 5887 osób w średnim wieku, z bezobjawową obturacją dróg oddechowych.

Uczestników losowo przydzielano do dwóch grup. W pierwszej przeprowadzano 10-tygodniową interwencję (poradnictwo, terapia grupowa i farmakoterapia), której celem było zachęcenie do zaprzestania palenia. W drugiej grupie walkę z paleniem prowadzono tradycyjnymi metodami. Głównym mierzonym parametrem była śmiertelność w okresie trwającej do 14.5 roku obserwacji.

Po pięciu latach nie paliło 21.7% osób objętych interwencją i jedynie 5.4% osób, wobec których postępowano “tradycyjnie”. W ciągu 14.5 lat zmarło 731 pacjentów z obu grup. W analizie “intention-to-treat” (obejmującej wszystkich uczestników badania, niezależnie od tego czy rzucili palenie) śmiertelność ogólna była znamiennie mniejsza w grupie objętej interwencją niż w grupie kontrolnej (odpowiednio 8.83/1000 osobo-lat i 10.38/1000 osobo-lat; P = 0.03). Względne ryzyko zgonu w grupie kontrolnej w porównaniu z grupą objętą interwencją wyniosło 1.18 (95% przedział ufności, 1.02-1.37).

Wyniki badania wskazują, że interwencja, której celem jest nakłonienie do zaprzestania palenia, może mieć korzystny wpływ na śmiertelność, nawet jeśli jest skuteczna tylko u części pacjentów. Konieczne są kolejne badania z randomizacją, które potwierdzą korzystny wpływ aktywnych interwencji przeciwnikotynowych na śmiertelność u osób bez obturacji dróg oddechowych.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2005-03-15

0 replies on “Interwencja przeciwnikotynowa a śmiertelność – wyniki badania z randomizacją i grupą kontrolną”