Antybiotyki w zapobieganiu zdarzeniom sercowym

John Danesh – Antibiotics in the prevention of heart attacks Lancet 2005;365:365
W The Lancet edytorial poświęcono roli antybiotyków w zapobieganiu powikłaniom choroby wieńcowej. Obserwacyjne i eksperymentalne badania z ostatnich dwóch dekad wskazywały na związek pomiędzy przewlekłym zakażeniem Chlamydia pneumoniae a chorobami sercowo-naczyniowymi. Wstępne, niewielkie randomizowane, kontrolowane placebo badania kliniczne sugerowały, że leczenie antybiotykami przynosi znaczący efekt kardioprotekcyjny (nawet >30% redukcję nawrotów choroby wieńcowej).

W ostatnim roku ogłoszono dane trzech dużych, randomizowanych prób klinicznych z użyciem leków przeciw chlamydiom – WIZARD, PROVE-IT i ACES, które objęły łącznie około 16 000 pacjentów. W żadnym z badań nie wykazano istotnej różnicy odnośnie punktów końcowych związanych z wtórną prewencją w chorobie wieńcowej, pomiędzy grupą otrzymującą leczenie antybakteryjne a grupą kontrolną. Łącznie w poddanych analizie badaniach, punkty końcowe wystąpiły u 19% osób leczonych antybiotykiem (1491/7951) oraz u 20% (1551/7945) pacjentów z grupy kontrolnej.

Opublikowana w The Lancet analiza wskazuje na brak silnych dowodów potwierdzających zależność pomiędzy celowanym leczeniem przeciw chlamydiom a prewencją chorób sercowo-naczyniowych. Również ostatnio prowadzone prospektywne, serologiczne badania epidemiologiczne nie potwierdzają hipotezy o przewlekłym zakażeniu Chlamydia pneumoniae, jako o znaczącej przyczynie rozwoju choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-01-29

0 replies on “Antybiotyki w zapobieganiu zdarzeniom sercowym”