Udary niedokrwienne mózgu u pacjentów z cukrzycą

Brett M. Kissela i wsp – Epidemiology of ischemic stroke in patients with diabetes Diab Care 2005:28;355
Cukrzyca jest uznanym czynnikiem ryzyka udarów mózgu. Do tej pory nie zbadano jednak dokładnie epidemiologii udarów w cukrzycy.

Brett M. Kissela i wsp. badali to zagadnienie w populacji zamieszkującej rejon Cincinatti oraz północnego Kentucky (USA), a wyniki badań opublikowali w Diabetes Care. Analizowane retrospektywnie dane pochodziły z 19 szpitali i obejmowały wszystkie hospitalizacje, w których powodem przyjęcia pacjenta do szpitala był udar mózgu (n=4264).

Uzyskane wyniki wskazują, że pacjenci z cukrzycą, u których wystąpił udar niedokrwienny byli młodsi niż pacjenci bez cukrzycy, częściej pochodzenia afro-amerykańskiego niż rasy białej (36% vs 30%, p=0.005), częściej mieli nadciśnienie tętnicze, przebyty zawał serca w wywiadzie oraz hypercholesterolemię. Cukrzyca zwiększała częstość występowania udarów niedokrwiennych w każdej grupie wieku, ale największe ryzyko wystąpienia udaru przypadało na okres przed 55 rokiem życia u osób rasy czarnej i przed 65 rokiem u osób rasy białej.

Analiza śmiertelności na skutek udaru wykazała, że pacjenci z cukrzycą oraz bez cukrzycy nie różnili się pod względem częstości zgonów w okresie roku od dokonania się udaru.

W konkluzji autorzy badania podkreślają, że cukrzyca jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka udaru niedokrwiennego i jest odpowiedzialna, jako czynnik izolowany lub w połączeniu z nadciśnieniem tętniczym, za 37%-42% wszystkich przypadków udarów o takiej charakterystyce.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-02-02

0 replies on “Udary niedokrwienne mózgu u pacjentów z cukrzycą”