KIG w świeżym zawale serca – wyniki CREATE-ECLA

S. Mehta i wsp – Effect of glucose-insulin-potassium infusion on mortality in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction JAMA 2005:293:437
W Journal of the American Medical Association ukazały się wyniki badania CREATE-ECLA. Badanie dotyczyło określenia przydatności “mieszanki polaryzującej” (KIG w składzie: 25% glukoza, 80 mEq/ml potasu oraz 50 U/L insuliny) podawanej w ilości 1,5 ml/kg/godzinę, przez okres 24 godzin od randomizacji, u chorych ze świeżym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI).

Poprzednia meta-analiza 16 dużych badań z wykorzystaniem KIG potwierdziła korzystne trendy, jednak żadne z dotychczasowych badań nie miało istotnej siły statystycznej do potwierdzenia hipotezy o dobroczynnym wpływie KIG na podstawowe punkty końcowe. Do randomizowanego badania CREATE-ECLA włączono dane ponad 20 tysięcy chorych ze STEMI, przyjętych do szpitali poniżej 12 godzin od początku bólu.

W trakcie 30-dniowej obserwacji nie stwierdzono różnic w częstości zgonów, nagłych zatrzymań krążenia, wstrząsu kardiogennego i ponownych zawałów serca u chorych leczonych i nie leczonych KIG (wszystkie wartości p=ns). W obserwacji krótkoterminowej nie stwierdzono także różnic w częstości występowania zaostrzeń niewydolności serca. W przeciwieństwie do wyników meta-analiz, nie wykazano korzystnych trendów w redukcji powikłań sercowych w żadnej podgrupie chorych (np. z cukrzycą i bez cukrzycy, z niewydolnością serca i bez niewydolności serca, leczonych i nieleczonych reperfuzyjnie).

Badanie wykazało neutralny efekt KIG na wczesne powikłania w STEMI. Siła statystyczna badania wyklucza nawet 5% korzyść ze stosowania KIG w STEMI. W opinii autorów wyniki badania przemawiają za nie zalecaniem KIG w standardowym postępowaniu w ostrej fazie STEMI.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2005-01-26

 

0 replies on “KIG w świeżym zawale serca – wyniki CREATE-ECLA”