Miażdżyca tętnic nerkowych a ryzyko incydentów wieńcowych u osób starszych

Matthew S.Edwards i wsp – Renovascular disease and the risk of adverse coronary events in the elderly. A prospective, population-based study Arch Intern Med. 2005;165:207
Miażdżyca tętnic nerkowych (Renovascular Disease – RVD) może być przyczyną nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności nerek, może też, zwłaszcza u osób w starszym wieku, przebiegać w sposób bezobjawowy. Do chwili obecnej, pomimo braku danych przyjmowano, że RVD wykazywać może związek ze zwiększoną chorobowością i śmiertelnością w chorobie niedokrwiennej serca.

Zależność tę badali Matthew S. Edwards i wsp., w populacji starszych Amerykanów (>65 roku życia). Podstawą omawianego projektu była ultradźwiękowa ocena tętnic nerkowych (Renal Duplex Sonography – RDS). Badaniami objęto 870 pacjentów stanowiących kohortę CHS (Cardiovascular Health Study). RVD rozpoznawano wówczas, gdy maksymalna prędkość rozchodzenia się fali tętna w tętnicy nerkowej wynosiła przynajmniej 1.8 m/s (zwężenie tętnicy nerkowej) lub wtedy, kiedy nie uzyskano żadnego sygnału dopplerowskiego z tętnicy poddanej badaniu (zamknięcie tętnicy). Za incydent wieńcowy uznano incydent dławicy wymagający hospitalizacji, zawał serca (zakończony i niezakończony zgonem) oraz wykonany zabieg rewaskularyzacji wieńcowej.

W trakcie 14-miesięcznej obserwacji incydent wieńcowy wystąpił u 68 chorych. Odnotowano istotną zależność incydentów wieńcowych i RVD (wskaźnik ryzyka 1.96; 95% przedział ufności, 1.00-3.83; p=0.05). Niemal dwukrotnie wyższa częstość incydentów wieńcowych u chorych z RVD nie miała związku z innymi czynnikami ryzyka miażdżycy, z istniejącą chorobą serca ani ze zwiększonymi wartościami ciśnienia tętniczego.

Zdaniem autorów, osoby z RVD powinny więc stanowić populację, w której stosuje się agresywne metody prewencji wtórnej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-01-24

0 replies on “Miażdżyca tętnic nerkowych a ryzyko incydentów wieńcowych u osób starszych”