Cukrzyca, niewydolność serca, insulinoterapia a rokowanie

Stephanie Smooke i wsp – Insulin-treated diabetes is associated with a marked increase in mortality in patients with advanced heart failure Am Heart J 2005;149:168
Chorzy z cukrzycą i niewydolnością serca (HF) mają znacząco wyższą śmiertelność niż osoby z tylko jedną z wymienionych chorób.

W American Heart Journal opublikowano pracę, w której retrospektywnej ocenie poddano wpływ cukrzycy, a także leczenia insuliną, na przeżywalność chorych z zaawansowaną HF. Analizowano dane kolejnych 554 chorych (w tym 132 z cukrzycą) ze specjalistycznego ośrodka leczenia HF. Średni wiek chorych wyniósł 52 +/- 13.1 roku, zaś średnia frakcja wyrzutowa lewej komory 24.6 +/- 7.4 procent.

Wyodrębniono 3 grupy badanych: 89 z cukrzycą otrzymujących doustne leki przeciwcukrzycowe, 43 leczonych insuliną oraz pozostałą grupę z HF bez cukrzycy. Grupy były porównywalne pod względem płci, częstości występowania nałogu palenia papierosów, klasy czynnościowej NYHA i frakcji wyrzutowej.  Chorzy z cukrzycą, zwłaszcza leczeni insuliną, mieli natomiast istotnie częściej chorobę wieńcową i nadciśnienie tętnicze.  Leczenie insuliną wiązało się także z istotnie dłuższym czasem trwania cukrzycy.

Roczna przeżywalność w grupie chorych bez cukrzycy wyniosła 89.7%, w grupie cukrzyków nie leczonych insuliną 85.8%, zaś w grupie leczonych insuliną 62.1% (p<0.00001). Wieloczynnikowa analiza Cox`a wykazała, że leczenie cukrzycą jest niezależnym czynnikiem ryzyka wyższej śmiertelności (HR 4.3, 95% CI 1.69-10.94), podczas gdy cukrzyca nie leczona insuliną takim czynnikiem nie jest (HR 0.95, 95% CI 0.31-2.93).

A zatem, zdaniem autorów pracy, współwystępowanie cukrzycy leczonej insuliną z zaawansowaną niewydolnością serca wiąże się z istotnie gorszym rokowaniem. Ponieważ przyczyny tego niepokojącego zjawiska są nieznane, zasadne wydaje się zaplanowanie kolejnych badań. Pozwolą one wyjaśnić, czy insulina w sposób przyczynowy wpływa na gorsze rokowanie, czy może leki doustne mają korzystne działanie, czy wreszcie stosowanie insuliny wykazuje tylko statystyczny związek z bardziej zaawansowaną cukrzycą, obciążoną gorszym rokowaniem.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2005-01-14

 

0 replies on “Cukrzyca, niewydolność serca, insulinoterapia a rokowanie”