Duża częstość zaburzeń metabolizmu glukozy po udarze niedokrwiennym mózgu i TIA

W.N. Kernan i wsp – Prevalence of abnormal glucose tolerance following a transient ischemic attack or ischemic stroke Arch Intern Med 2005;165:227
W Archives of Internal Medicine Walter N. Kernan i wsp. przedstawili pracę poświęconą częstości występowania upośledzonej tolerancji glukozy (IGT) i cukrzycy typu 2 u osób po epizodzie przejściowego niedokrwienia OUN (TIA) lub udarze niedokrwiennym mózgu, nie powodującym istotnych skutków neurologicznych.

Badaniu poddano osoby bez uprzednio rozpoznanej cukrzycy a zaburzenia metabolizmu glukozy rozpoznawano na podstawie testu doustnego obciążenia glukozą (OGTT). Jest to pierwsze badanie, w którym w sposób systematyczny oceniono zaburzenia metabolizmu glukozy w tej grupie chorych. Łącznie zakwalifikowano 102 osoby, w wieku średnio 71 lat (48-49), po udarze mózgu lub TIA.

OGTT przeprowadzano po średnio 105 dniach (24-180) od momentu wystąpienia mózgowego epizodu naczyniowego. Cukrzycę rozpoznano u 24%, a upośledzenie tolerancji glukozy u kolejnych 28% badanych.

Zdaniem autorów, wczesne rozpoznawanie zaburzeń metabolizmu glukozy u osób z chorobami naczyń mózgowych pozwoli na wdrożenie leczenia hipoglikemizującego i ograniczenie powikłań po udarach mózgu (w ciągu 5 lat u 25% chorych występuje ponowny udar mózgu, u 10% zawał mięśnia serca, u 12% zgon z powyższych przyczyn).

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2005-01-24

0 replies on “Duża częstość zaburzeń metabolizmu glukozy po udarze niedokrwiennym mózgu i TIA”