Ograniczone korzyści CABG u pacjentów z depresją

Susmita Mallik i wsp – Patients with depressive symptoms have lower health status benefits after coronary artery bypass surgery Circulation 2005;111:271

Badania dowiodły, że 20-25% pacjentów poddawanych zabiegom wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) ma depresję. Depresja z kolei jest niezależnym czynnikiem, wpływającym na częstość ponownych hospitalizacji, liczbę incydentów sercowych, a także śmiertelność w okresie pooperacyjnym. Interesującym wydaje się pytanie, jak dalece depresja może też wpływać na oczekiwaną poprawę stanu funkcjonalnego u pacjentów po CABG.

Susmita Mallik i wsp. na łamach Circulation analizowali dane 963 chorych poddanych operacji pomostowania. Depresję oceniano za pomocą skali GDS (Geriatric Depression Scale), a wydolność fizyczną za pomocą PCS (Physical Component Scale). Przyjęto, że wydolność uległa poprawie, jeśli wskaźnik PCS zwiększył się o przynajmniej 5 punktów, w ciągu 6 miesięcy od operacji.

Poprawę odnotowano u 60.1% chorych z GDS <5 (poniżej 75 percentyla), u 49.8% chorych z GDS pomiędzy 5 a 9 (75 do 90 percentyla) oraz u 39.7% z GDS ≥10 (≥90 percentyla) (P = 0.002 dla obserwowanego trendu).

Depresja, występująca zwłaszcza u osób młodych oraz u kobiet, okazała się być niezależnym predyktorem braku poprawy (po uwzględnieniu ciężkości choroby niedokrwiennej, klasy dolegliwości dławicowych i wyjściowego PCS). Ciężka depresja w momencie CABG (GDS ≥ 10) jest silniejszym czynnikiem przepowiadającym brak poprawy niż czynniki konwencjonalne, jak przebyty zawał serca, frakcja wyrzutu, cukrzyca lub niewydolność krążenia.

Zdaniem autorów wyniki badania wskazują na znaczenie wykrywania i leczenia depresji u pacjentów po CABG, dla poprawy ich stanu funkcjonalnego i jakości życia.

Opracowane na podstawie: Circulation

Opracowane na podstawie: Circulation / 2005-01-25

0 replies on “Ograniczone korzyści CABG u pacjentów z depresją”