Rodziny z dużym ryzykiem depresji

Myrna Weissman i wsp – Families at high and low risk for depression Arch Gen Psych 2005;62:29
W Archives of General Psychiatry ukazał się artykuł zespołu Myrny Weissman i wsp., prezentujący wyniki wieloletniej obserwacji 161 dzieci, ich rodziców i dziadków. Do badania włączono tylko te osoby, których rodzice lub dziadkowie cierpieli na depresję. Obserwację prowadzono przez 20 lat (1982-2002).

Było to pierwsze badanie poświęcone obserwacji pacjentów z dużym ryzykiem depresji w 3 pokoleniach. Celem pracy było zbadanie skumulowanego efektu występowania zaburzeń depresyjnych w dwóch kolejnych pokoleniach, na ryzyko depresji oraz innych zaburzeń psychicznych u dzieci.

Najwyższy wskaźnik występowania zaburzeń psychicznych (59%), a w szczególności depresji zaburzeń lękowych, obserwowano u dzieci z grupy najwyższego ryzyka, których zarówno dziadkowie jak i rodzice cierpieli na depresję. Dzieci te, w porównaniu z grupą dzieci, których tylko dziadkowie (ale nie rodzice) mieli depresję, były 5-krotnie bardziej zagrożone wystąpieniem zaburzeń lękowych i 7-krotnie bardziej zagrożone wystąpieniem zaburzeń zachowania.

Badanie pokazuje, że największe nasilenie zaburzeń psychicznych występuje u dzieci, których zarówno rodzice jak i dziadkowie mieli zaburzenia depresyjne o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu. W tej grupie dzieci należałoby rozważyć wczesne interwencje terapeutyczne o działaniu profilaktycznym. Należy zwrócić większą uwagę na objawy zaburzeń lękowych, które mogą poprzedzać wystąpienie zaburzeń depresyjnych.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2005-01-04