Występowanie nadciśnienia tętniczego: dane bieżące i prognoza dla świata

Patricia M Kearney i wsp – Global burden of hypertension: analysis of worldwide data Lancet 2005;365:217
Nadciśnienie tętnicze stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie. Dokładniejsze dane epidemiologiczne mogą pozwolić na skuteczniejszą walkę z chorobą.

Patricia M. Kearney i wsp. przeanalizowali występowanie nadciśnienia w różnych populacjach w roku 2000 i, na podstawie zebranych danych, podjęli próbę dokonania prognozy na rok 2025. Wyniki badania opublikowano w The Lancet.

W roku 2000 nadciśnienie tętnicze (zdefiniowane jako wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego równe lub wyższe niż odpowiednio 140 i 90 mm Hg lub stosowanie leczenia hipotensyjnego) występowało u 26.4% dorosłych. Zwracało uwagę nieznacznie częstsze występowanie choroby u mężczyzn niż u kobiet, odpowiednio: 26.6% i 26.1%. Łącznie na świecie chorowało 972 milionów, z tego w krajach rozwiniętych 333 miliony i krajach rozwijających się 639 milionów chorych.

Według prognozy, w roku 2025 liczba chorych z nadciśnieniem wzrośnie do 1.56 miliarda – 29.2% dorosłej populacji. Trzy czwarte chorych na nadciśnienie będzie pochodzić z krajów rozwijających się.

Autorzy pracy podkreślają więc, iż wobec przewidywanego wzrostu liczby osób z nadciśnieniem tętniczym o około 60% w okresie 25 lat (24% wzrost w krajach rozwiniętych i 80% w krajach rozwijających się), konieczne jest wdrożenie środków prewencji, wczesnego wykrywania choroby oraz jej skutecznego leczenia. Działania takie powinny zyskać rangę priorytetowych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2005-01-15

0 replies on “Występowanie nadciśnienia tętniczego: dane bieżące i prognoza dla świata”