Czas pobytu w USA a ryzyko otyłości

Mita Sanghavi Goel i wsp – Obsesity among US immigrant subgrups by duration of residence JAMA 2004;292:2860
Od lat osiemdziesiątych XX wieku stale narasta w USA problem otyłości. Uważa się, że nadwaga lub otyłość oraz związane z nimi choroby, były w 2000 roku przyczyną blisko 17 % wszystkich zgonów w populacji amerykańskiej. Chociaż otyłość staje się coraz częstsza na całym świecie, to jednak odsetek osób z nadwagą ciała jest szczególnie wysoki w USA.

Sanghavi i wsp. przedstawili w Journal of the American Medical Association wyniki analizy wpływu czasu pobytu w USA imigrantów na wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI). Autorzy dokonali oceny danych pochodzących z przeprowadzonego w 2000 roku populacyjnego badania National Health Interview Survey (NHIS). W badaniu wykorzystano dane ponad 5 tysięcy mieszkańców Stanów Zjednoczonych, urodzonych poza krajem. Prawidłowa waga ciała określona została jako BMI 18.5-25 kg/m2, nadwaga jako 25-30 kg/m2 a i otyłość jako BMI ponad 30 kg/m2.

W grupie imigrantów, przebywających w USA krócej niż 1 rok, otyłość rozpoznano u 8 % osób, natomiast wśród imigrantów zamieszkałych w USA od ponad 15 lat, odsetek osób otyłych wynosił już 19 %. Między 10. a 15. rokiem pobytu w Stanach Zjednoczonych BMI wzrastał rocznie o ok. 0.88. Po 15 latach przebywania w USA, każdy następny rok pobytu wiązał się ze wzrostem BMI o 1.39. Udział osób otyłych w grupie imigrantów przybyłych do Ameryki przed ponad 15 laty, był podobny, jak w populacji osób, urodzonych w USA (odpowiednio 19 % i 22 %).

Autorzy uważają, że przyczyną narastania problemu otyłości wśród imigrantów może być zjawisko akulturacji, tj. przejmowania “amerykańskiego stylu życia”, sprowadzającego się do siedzącego trybu życia i spożywania dużych ilości wysoko kalorycznych potraw.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-12-15

0 replies on “Czas pobytu w USA a ryzyko otyłości”