Czynniki wpływające na wystąpienie depresji u chorych z niewydolnością serca

Edward P. Havranek i wsp – Predictors of the onset of depressive symptoms in patients with heart failure J Am Coll Cardiol 2004;44:2333
Depresja występuje częściej u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, a szczególnie u chorych z niewydolnością serca (HF), niż w populacji ogólnej. Pojawienie się objawów depresji u chorych z HF powoduje wzrost ryzyka hospitalizacji i zgonu.

Celem badania opublikowanego w Journal of the American College of Cardiology było wskazanie socjodemograficznych i klinicznych czynników związanych z pojawieniem się objawów depresji u chorych z niewydolnością serca. W badaniu wieloośrodkowym, prospektywnej ocenie poddano pacjentów z HF, bez depresji w momencie rozpoczęcia próby (zgodnie z wynikiem Medical Outcomes Study-Depression questionnaire, MOS-D <0.06). Wszyscy chorzy na początku badania i po roku, oprócz kwestionariusza MOS-D, wypełnili także kwestionariusz Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ).

W czasie obserwacji u 52 (21.2%) z 245 chorych pojawiły się objawy depresji. Chorzy, u których rozwinęła się depresja prawie dwukrotnie częściej byli samotni (40.4% vs 22.95, p=0.015), opieka medyczna stanowiła dla nich poważne obciążenie finansowe (59.6% vs 34.3%, p=0.003), osiągnęli gorszy wynik testu KCCQ (59.7+- 23.1 vs 71.1+- 20.4, p<0.001), a także, jak wynikało z wywiadu, częściej nadużywali alkoholu (23.1% vs 11.4%, p=0.013).

Roczne ryzyko wystąpienia depresji u chorych bez wymienionych czynników ryzyka wyniosło 7.9%. Obecność 1, 2 lub 3 z wymienionych czynników ryzyka, powodowało zwiększenie rocznego ryzyka wystąpienia depresji odpowiednio do 15.5%, 36.2% i 69.2%.

Na rozwój depresji nie wpłynęły wskaźniki oceny stopnia ciężkości HF w momencie rozpoczęcia badania, takie jak: klasa czynnościowa NYHA, wynik testu 6-minutowego marszu, frakcja wyrzutowa, obecność migotania przedsionków czy poziom czynnika natriuretycznego typu B, jak również wywiad leczenia depresji.

Podsumowując: autorzy pracy dowiedli, że na podstawie wywiadu społecznego i oceny stanu zdrowia chorych z HF można przewidzieć ryzyko wystąpienia depresji i wskazać chorych, którzy mogą odnieść korzyść z pomocy psychosocjalnej.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2005-12-21

0 replies on “Czynniki wpływające na wystąpienie depresji u chorych z niewydolnością serca”