Czynniki decydujące o kosztach leczenia dorosłych chorych na cukrzycę

Todd p. Gilmer i wsp – Predictors of health care costs in adults with diabetes Diabetes Care 2005;28:59
Obserwowany zwiększony koszt leczenia chorych na cukrzycę spowodowany jest wzrostem wydatków na poziomie opieki ambulatoryjnej, kosztów stosowanych leków, zwiększonej częstości i dłuższych okresów hospitalizacji.

Todd P. Gilmer i wsp. na łamach Diabetes Care przedstawili analizę czynników kształtujących wydatki poniesione na opiekę medyczną 1694 dorosłych chorych na cukrzycę w 3-letniej, prospektywnej obserwacji. Średni wiek badanych wynosił 63 lata, a 47% z nich stanowiły kobiety. Cukrzyca trwała średnio 12 lat, a poziom kontroli metabolicznej w całej grupie mierzony poziomem HbA1c wyniósł 7,5%.

W analizowanej grupie chorych stwierdzono wysoką częstość powikłań i chorób towarzyszących: u 24% rozpoznano chorobę niedokrwienną serca, w 66% cukrzyca kojarzyła się z nadciśnieniem tętniczym, w 62% z zaburzeniami lipidowymi, a objawy depresji zgłaszało 24% badanych.

Średni 3 letni koszt opieki medycznej jednego pacjenta wyniósł 23948 dolarów amerykańskich. Istotnymi predyktorami wzrostu kosztów były poziomy hemoglobiny glukozylowanej HbA1c >7,5%, obecność choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego i depresji.

Wzrost poziomu HbA1c z 6% do 10% generował wzrost kosztów o 11% – średnio o 2535 dolarów. Koszty 3-letniej opieki nad chorymi z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym i chorobą niedokrwienną serca zamykały się kwotą 46 897dolarów, natomiast bez tych chorób współistniejących – 14 233 dolarów, co oznaczało względny wzrost wydatków o 300%. Objawy depresji powodowały wzrost kosztów o 50% (10358 dolarów).

Wyniki te według autorów wskazują na obszary interwencji medycznej, które mogą obniżyć koszty leczenia cukrzycy. Poza leczeniem hipoglikemizujacym większe znaczenie należy przypisać prewencji i leczeniu chorób układu krążenia, skutecznej terapii hipotensyjnej oraz leczeniu depresji.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2005-12-07