Wpływ płci żeńskiej na wynik przezskórnej interwencji wieńcowej

John H. Chiu i wsp – Impact of female sex on outcome after percutaneous coronary intervention Am Heart J 2004;148:998

Wcześniejsze prace wskazywały, że kobiety po przebytej przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) mają gorsze rokowanie. Większość z prac powstała jednak przed erą wszczepiania stentów i powszechnego stosowania blokerów receptora GPIIb/IIIa.

John H. Chiu i wsp. przeanalizowali wyniki PCI w grupie 18 039 chorych (5301 kobiet – 29%). Średni okres obserwacji po zabiegu wyniósł 4.8 lat. Wyniki badania opublikowano w American Heart Journal.

U kobiet obserwowano znamiennie częstsze występowanie krwiaków w miejscu wkłucia oraz tętniaków rzekomych, odpowiednio 5% vs 2%, p<0.0001 i 0.6% vs 0.3%, p=0.005. Kobiety znamiennie częściej niż mężczyźni wymagały przetoczeń krwi po PCI; 12% vs 4% , p<0.0001. Także wskaźnik zawałów serca (MI) po roku obserwacji oraz roczna śmiertelność były wyższe w grupie kobiet, odpowiednio 10% vs 9%, p<0.004 i 7% vs 5%, p<0.0001.

Wpływu płci żeńskiej na śmiertelność oraz ryzyko wystąpienia MI i zgonu (połączony punkt końcowy) nie potwierdziła jednak analiza Coxa uwzględniająca inne czynniki (wiek, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba oskrzelowo-płucna, frakcja wyrzutu lewej komory) – wskaźniki hazardu odpowiednio 1.01 (p=0.78) oraz 1.05 (p=0.23).

Zdaniem autorów, PCI u kobiet wykonywane jest w starszym wieku, częściej też występują u nich choroby współistniejące, co może tłumaczyć obserwowane różnice. Długoterminowe wskaźniki śmiertelności nie różnią się jednak u obu płci, a płeć nie powinna być brana pod uwagę przy kwalifikacji chorych do angiografii wieńcowej oraz PCI.

Opracowane na podstawie: American H

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2004-12-10

0 replies on “Wpływ płci żeńskiej na wynik przezskórnej interwencji wieńcowej”