Okres świąteczno-noworoczny jest okresem podwyższonej śmiertelności

David P. Phillips i wsp – Cardiac mortality is higher around Christmas and New Year`s than at any other time. The holidays as a risk factor for death Circulation 2004;110:3781
W Circulation warto zapoznać się z wynikami badania, którego autorzy dowodzą, że Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok są okresem podwyższonej śmiertelności z przyczyn naturalnych.

Z wcześniejszych prac wiadomo, że w okresie świąteczno-noworocznym wzrasta liczba samobójstw, zabójstw i wypadków samochodowych. Okazuje się, że zagrożenie jest większe niż przypuszczano.

Phillips i wsp. opracowali model statystyczny, przy użyciu którego oszacowali, jaka powinna być śmiertelność z przyczyn naturalnych (podzielonych na sercowe i inne) w okresie świąteczno-noworocznym. Następnie porównali śmiertelność oczekiwaną z rzeczywistą i stwierdzili znamienną różnicę pomiędzy tymi parametrami.

Badany okres okazał się czynnikiem ryzyka zgonu z przyczyn sercowych i pozasercowych. Za podwyższoną śmiertelność odpowiadały w szczególności zgony przy przyjęciu do szpitala oraz zgony w ośrodkach nagłej pomocy i w przychodniach. W tej grupie śmiertelność z przyczyn sercowych była o 4.65% (95% przedział ufności: 4.06%-5.24%) wyższa, a śmiertelność z przyczyn pozasercowych o 4.99% (4.17%-5.81%) wyższa od oczekiwanej przy założeniu, że badany okres nie jest czynnikiem ryzyka zgonu.

Śmiertelność z przyczyn sercowych osiągała maksimum w dni świąteczne i 1 stycznia. Co ciekawe, analiza liczby zgonów z przyczyn sercowych i pozasercowych w kolejnych okresach świąteczno-noworocznych wykazała tendencję rosnącą.

W opinii autorów jednym z czynników o decydującym wpływie na podwyższoną śmiertelność w ostatnich dniach roku jest utrudniony dostęp do usług medycznych. Niewykluczone, że istotną rolę odgrywa również nastawienie samych pacjentów, którzy odwlekają wizytę u lekarza do okresu poświątecznego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2004-12-21

0 replies on “Okres świąteczno-noworoczny jest okresem podwyższonej śmiertelności”