Zależność pomiędzy wrogością jako cechą charakteru a podwyższonym ryzykiem choroby wieńcowej

Sarah S. Knox i wsp – Hostility and physiological risk in the National Heart, Lung, and Blood Institute Family Heart Study Arch Intern Med 2004;164:2442
Wrogość (hostility) jako cecha charakteru jest uznanym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Potencjalne patomechanizmy tej zależności obejmują zachowania mogące zwiększać zagrożenie (np. palenie papierosów), a także zmiany endokrynne oraz uwarunkowania genetyczne i ich interakcje ze środowiskiem.

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania, które dostarcza nowych danych na temat tej korelacji. W przekrojowym badaniu analizowano dane osób z przeciętnym i wysokim rodzinnym ryzykiem choroby wieńcowej, uczestniczących w prowadzonym równolegle, większym projekcie – National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) Family Heart Study. Celem autorów było zweryfikowanie słuszności hipotezy, zgodnie z którą istotny wpływ na korelację pomiędzy wrogością a chorobą wieńcową mają czynniki ryzyka nie związane ze stylem życia.

U badanych oceniano stopień wrogości w zmodyfikowanej skali Cooka-Medleya i oznaczano szereg parametrów laboratoryjnych i klinicznych związanych z ryzykiem choroby wieńcowej. Po uwzględnieniu różnic pomiędzy badanymi pod względem wieku i czynników ryzyka związanych ze stylem życia, stwierdzono korelacje pomiędzy wrogością a m.in stężeniem glukozy, zespołem metabolicznym (definiowanym jako nadciśnienie tętnicze, hiperglikemia na czczo, otyłość i obecność zaburzeń lipidowych), stężeniem inhibitora aktywatora plazminogenu 1 i fibrynogenu w surowicy.

Zdaniem autorów negatywne zachowania zdrowotne tylko częściowo tłumaczą więc korelację pomiędzy wrogością a chorobą wieńcową. Dalszych badań wymagają inne mechanizmy przyczyniające się do wzrostu zagrożenia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-12-27

0 replies on “Zależność pomiędzy wrogością jako cechą charakteru a podwyższonym ryzykiem choroby wieńcowej”