Badaniem STRATHE -Porównanie różnych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego

Jean-Jacques Mourad i wsp – Comparison of different therapeutic strategies in hypertension: a low-dose combination of perindopril/indapamide versus a sequential monotherapy or a stepped-care approach J Hypertens 2004;22:2379
Wytyczne leczenia nadciśnienia akcentują konieczność osiągania wartości docelowych ciśnienia tętniczego. Wykorzystuje się różne sposoby postępowania: monoterapię sekwencyjną, dopuszczającą zmianę preparatów w obrębie różnych grup w poszukiwaniu najbardziej skutecznego leku lub tzw. terapię skokową, zakładającą zwiększanie dawki wybranego leku z ewentualnym dołączeniem drugiego środka.

Najnowszym podejściem jest leczenie skojarzone małymi dawkami leków jako postępowanie pierwszego rzutu.

Do tej pory nie wyjaśniono, która z tych strategii jest najskuteczniejsza w uzyskaniu optymalnych (tj. <140/90 mmHg) wartości ciśnienia tętniczego.

Jean-Jacques Mourad i wsp. opublikowali na łamach J Hypertension wyniki randomizowanego badania STRATHE, którego celem była ocena skuteczności 9-miesięcznej terapii hipotensyjnej. U 180 pacjentów zastosowano małe dawkami peryndoprylu (2 mg) i indapamidu (0.625 mg), w razie potrzeby zwiększane do odpowiednio 4 mg i 1.25 mg. U 176 pacjentów włączono monoterapię sekwencyjną, stosując atenolol (50 mg), zastępowany w razie potrzeby po 3 i 6 miesiącach przez losartan (50 mg) i amlodypinę (5 mg). U 177 chorych wykorzystano terapię skokową – valsartan w dawkach 40 mg i 80 mg, z dołączonym w razie potrzeby hydrochlorotiazydem (12.5 mg).

Wartości docelowe ciśnienia tętniczego uzyskano u 62% w grupie “małych dawek” peryndoprylu i indapamidu, u 49% (p=0.02) w grupie monoterapii sekwencyjnej oraz u 47% (p=0.005) w grupie terapii skokowej. Odsetki pacjentów z dobrą kontrolą ciśnienia, bez ujawnienia się działań niepożądanych leków wyniosły 56% w grupie “małych dawek” oraz u 45% (p=0.002) i 42% (p=0.004) odpowiednio w pozostałych grupach.

Zdaniem autorów, wyniki badania STRATHE potwierdzają, że najskuteczniejszą strategią w nadciśnieniu tętniczym jest leczenie skojarzone małymi dawkami leków (peryndoprylu i indapamidu). Co ważne, lepsza kontrola ciśnienia nie została uzyskana kosztem gorszej akceptacji leczenia.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2004-12-07