Przemiany ustrojowe i społeczne a stan zdrowia mieszkańców krajów postkomunistycznych

Martin McKee i Kristina Fister – Post-communist transition and health in Europe. BMJ 2004;329:1355
W British Medical Journal ukazał się artykuł dotyczący zmian w sytuacji zdrowotnej mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, w dobie przemian politycznych i społecznych tego regionu.

Autorzy podkreślają znaczne różnice pod względem poziomu opieki zdrowotnej i ogólnego stanu zdrowia mieszkańców poszczególnych krajów. Oczekiwany czas życia w świecie postkomunistycznym wciąż jest krótszy niż na zachodzie Europy, tym niemniej w większości krajów uległ wydłużeniu (przykładem niekorzystnych zmian pod względem tego parametru są niektóre kraje byłego Związku Radzieckiego, które oprócz Afryki Subsaharyjskiej są jedynym regionem świata, w którym oczekiwany czas życia skraca się).

Do pozytywnych zjawisk obserwowanych w części krajów naszego regionu należy również spadek śmiertelności z powodu chorób układu krążenia, głównie w wyniku korzystnych zmian w nawykach dietetycznych oraz poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Systemy ochrony zdrowia krajów tej części Europy są w trakcie przekształceń. W większości krajów wprowadzono jakąś formę ubezpieczeń zdrowotnych, choć kluczową rolę wciąż odgrywają dotacje z budżetu państwa. Jednym z większych wyzwań stojących przed naszą częścią Europy jest reforma podstawowej opieki zdrowotnej.

Przemiany w tym regionie budzą znaczne zainteresowanie zachodnich obserwatorów, stanowiąc dla nich ciekawe pole badawcze. Autorzy wskazują na potrzebę szerszej niż dotychczas wymiany myśli. Zapraszają autorów z Europy Środkowo-Wschodniej do publikowania na łamach British Medical Journal artykułów poświęconych wpływowi przemian na zdrowie populacji, doświadczeniom związanym z reformami systemów opieki zdrowotnej, implementacji zasad medycyny opartej na faktach i nowym modelom edukacji medycznej. McKee i Fister oczekują na publikacje dotyczące powyższych zagadnień do 31 stycznia 2005 roku.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-12-11

0 replies on “Przemiany ustrojowe i społeczne a stan zdrowia mieszkańców krajów postkomunistycznych”