Modelowanie powikłań cukrzycy na podstawie badania UKPDS

P. M. Clarke i wsp – A model to estimate the lifetime health outcomes of patients with Type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) Outcomes Model (UKPDS no. 68) Diabetologia 2004;47:1747
Clarke i wsp., opierając się na 10-letniej obserwacji 3642 pacjentów z cukrzycą typu 2 uczestniczących w badaniu UKPDS, stworzyli matematyczny model (UKPDS Outcomes Model), na podstawie którego u osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 można określić ryzyko wystąpienia w przyszłości zawału mięśnia serca, innych postaci choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, udaru mózgu, amputacji kończyn, niewydolności nerek, ślepoty, zgonu oraz czas trwania życia skorygowanego o jego jakość (QALY).

Model ma charakter dynamiczny i uwzględnia parametry takie jak wiek, płeć, poziom HbA1c, stosunek stężeń cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL, wartości ciśnienia tętniczego, BMI, ich zmianę w czasie, obecność powikłań, a także wzajemne zależności pomiędzy występującymi powikłaniami.

Zastosowanie tego modelu u mężczyzn w wieku 45-50 lat ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 określiło przewidywany czas trwania życia na 25,54 lat tj. o 5 lat mniej niż dla populacji ogólnej. Czas trwania życia skorygowany o jego jakość wyniesie wówczas 18,82 lat. Według autorów model będzie miał zastosowanie w analizach farmakoekonomicznych dotyczących interwencji terapeutycznych u chorych na cukrzycę.

Opracowane na podstawie: Diabetologia / 2004-10-20

 

0 replies on “Modelowanie powikłań cukrzycy na podstawie badania UKPDS”