Nieprzestrzeganie przyjmowania leków pogarsza wskaźniki wyrównania cukrzycy

M. Pladevall i wsp – Clinical outcomes and adherence to medications measured by claims data in patients with diabetes Diabetes Care 2004;27:2800
Badania epidemiologiczne wskazują, że nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jest zjawiskiem częstym i, jeżeli przekracza określony poziom, pogarsza efekty leczenia. W szczególności dotyczy to osób z chorobami przewlekłymi, których wieloskładnikowa patogeneza wymaga stosowania leków z kilku grup.

W Diabetes Care przedstawiono analizę skutków nieprzestrzegania zaleceń leczniczych przez grupę 677 losowo wybranych mieszkańców południowowschodniej części stanu Michigan, powyżej 18 roku życia (średnia 64 lata), chorych na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemię. Analiza obejmowała lata 1999-2001.

Dane dotyczące nieprzestrzegania zaleceń oparto na osobowych danych dotyczących refundacji trzech badanych leków: metforminy, statyn i inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę. Wyznaczano wskaźnik przerwy w stosowaniu leków, który oznaczał proporcję liczby dni bez ponowienia zakupu leku w stosunku do dni obserwacji. Uznawano, że pacjent nie przestrzega zaleceń, jeżeli wskaźnik ten przekraczał 20%.

Częstość tak zdefiniowanego nieprzestrzegania leków dla metforminy, statyn oraz inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę wyniosła odpowiednio: 43%, 46% i 23%. Wzrost wskaźnika nieprzestrzegania zaleceń o 10% powodował wzrost stężenia HbA1c o 0,14% a stężenia cholesterolu LDL o 4,9 mg%. W analizie nie wykazano zależności między nieprzestrzeganiem stosowania inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę a poziomami ciśnienia tętniczego.

Według autorów zgromadzone dane uzasadniają potrzebę poszukiwania praktycznych możliwości monitorowania przestrzegania zaleceń przyjmowania leków i udostępniania tej informacji zarówno pacjentom jak i lekarzom prowadzącym. Podkreślają jednak, że wiedza ta może być jednak użyteczna tylko wówczas jeżeli relacja pacjent-lekarz daje możliwość kształtowania postaw prozdrowotnych pacjenta.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-12-20

0 replies on “Nieprzestrzeganie przyjmowania leków pogarsza wskaźniki wyrównania cukrzycy”