Czynniki ryzyka choroby wieńcowej i zespół metaboliczny u chorych ze schizofrenią

Tony Cohn i wsp – Characterizing coronary heart disease risk in chronic schizophrenia: high prevalence of the metabolic syndrome Can J Psychiatry 2004;49:753
Występowanie schizofrenii wiąże się ze skróceniem długości życia o około 10-15 lat. Zjawiska tego nie tłumaczy wyłącznie nadmierna ilość samobójstw i nieszczęśliwych wypadków.

We wcześniejszych badaniach wykazano, że śmiertelność sercowo-naczyniowa jest w tej populacji ponad dwukrotnie większa niż w grupie kontrolnej.

W Canadian Journal of Psychiatry ukazał się interesujący artykuł oryginalny poświęcony charakterystyce czynników ryzyka choroby wieńcowej u osób ze schizofrenią. Do analizy włączono dane 240 chorych. Grupę kontrolną stanowiła, dopasowana pod względem wieku i płci, duża narodowa próbka zarejestrowana w Canadian Heart Health Survey. Częstość występowania zespołu metabolicznego porównano z najnowszymi danymi amerykańskimi.

Stwierdzono, że 10-letnie ryzyko zawału w skali Framingham było istotnie wyższe u mężczyzn ze schizofrenią w porównaniu do mężczyzn bez schizofrenii (8.9% vs 6.3%, p<0.001). Nie obserwowano podobnej zależności u kobiet (około 2,5%). Chorzy ze schizofrenią znacznie częściej, niż osoby z populacji kontrolnej, palili papierosy (66-75% vs 28-30% w grupie kontrolnej) i cierpieli na otyłość. U chorych ze schizofrenią stwierdzono również blisko 2-krotnie częstsze występowanie zespołu metabolicznego (43% u mężczyzn i 49% u kobiet vs odpowiednio 24% i 23% w dorosłej populacji amerykańskiej).

W opinii autorów większa częstość występowania czynników ryzyka choroby wieńcowej u chorych ze schizofrenią może być jedną z przyczyn ograniczenia długości ich życia.

Autorzy postulują prowadzenie szczegółowej kontroli czynników ryzyka w tej populacji chorych i stosowanie prewencji pierwotnej. Podstawowym czynnikiem związanym ze zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych u chorych ze schizofrenią jest częstsze występowanie zespołu metabolicznego i palenia papierosów.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2004-11-13

0 replies on “Czynniki ryzyka choroby wieńcowej i zespół metaboliczny u chorych ze schizofrenią”