Witamina E w dużej dawce może mieć niekorzystny wpływ na śmiertelność

Edgar R. Miller i wsp – Meta-analysis: high-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality Ann Intern Med 2004;142:1 (online)
Przez długi czas istniało, oparte na badaniach obserwacyjnych, przekonanie o korzyściach witaminy E w profilaktyce chorób układu krążenia i nowotworów. Wątpliwości co do bezpieczeństwa pojawiły się jednak po opublikowaniu wyników badań interwencyjnych, w których stosowanie witaminy E wiązało się z nieznamiennym wzrostem śmiertelności, niezależnie od przyczyny.

Chcąc zweryfikować te sprzeczności, Miller i wsp. dokonali meta-analizy 19 badań z randomizacją i grupą kontrolną, dotyczących omawianego zagadnienia i przeprowadzonych łącznie na grupie 135 967 osób. W 9 z 11 badań, w których oceniano skuteczność witaminy E w dawce nie niższej niż 400 IU/dobę, wykazano wzrost śmiertelności niezależnie od przyczyny w grupie otrzymującej witaminę w porównaniu z placebo. Różnicę w śmiertelności pomiędzy grupami otrzymującymi witaminę E i placebo oceniono na 39 na 10000 osób (95% przedział ufności: od 3 do 74 na 10000 osób). Stwierdzono statystycznie istotną zależność pomiędzy dawką witaminy E a śmiertelnością. Na podstawie analizy krzywej w grupie podwyższonego ryzyka zgonu znalazły się osoby przyjmujące witaminę E w dawce przekraczającej 150 IU/dobę.

W dyskusji autorzy zwracają jednak uwagę na wady w metodyce analizowanych badań i podkreślają, że formułowanie jednoznacznych wniosków na temat zagrożenia wynikającego ze stosowania witaminy E w wysokiej dawce wciąż nie jest możliwe. Tym niemniej, nie zalecają stosowania preparatów witamin w wysokich dawkach do czasu przeprowadzenia badań o właściwej metodologii.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2005-01-01

0 replies on “Witamina E w dużej dawce może mieć niekorzystny wpływ na śmiertelność”