Zespół metaboliczny, zapalenie a ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych

Kristine Yaffe i wsp – The metabolic syndrome, inflammation, and risk of cognitive decline JAMA 2004;292:2237
Istnieje hipoteza, że czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak nadciśnienie czy cukrzyca, odgrywają rolę w patogenezie demencji. Uważa się, że mogą być za to częściowo odpowiedzialne procesy zapalne, a subkliniczne zapalenie może stanowić czynnik wiążący zespół metaboliczny z upośledzeniem zdolności poznawczych.

W Journal of American Medical Association opublikowano wyniki badania oceniającego ryzyko pojawienia się obniżenia funkcji poznawczych (ocenianych skalą Mini Mental Health Examination). Pięcioletniej, prospektywnej obserwacji poddano łącznie 2632 pacjentów, w wieku średnio 74 lat.

W grupie chorych z rozpoznanym zespołem metabolicznym (n=1016) częściej (niż u osób bez zespołu metabolicznego) występowały zaburzenia funkcji poznawczych (26% vs 21%, skorygowane ryzyko względne [RR], 1.2; 95% CI, 1.02-1.41). Wykazano także istotny statystycznie wpływ zapalenia (rozpoznawanego w oparciu o podwyższone wskaźniki zapalne: interleukinę 6 i białko ostrej fazy – CRP) na upośledzenie zdolności poznawczych (p=0.03). Osoby z zespołem metabolicznym, współistniejącym z zaawansowanym stanem zapalnym, były bardziej zagrożone spadkiem funkcji poznawczych, w stosunku do osób bez takiego rozpoznania (skorygowane RR, 1.66; 95% CI, 1.19-2.32). U badanych z zespołem metabolicznym i niskim wskaźnikiem markerów zapalnych nie obserwowano wzrostu prawdopodobieństwa obniżenia sprawności umysłowej.

Wyniki pracy uzasadniają więc hipotezę zakładającą, że zespół metaboliczny ma wpływ na zdolności poznawcze przede wszystkim u osób z nasilonym procesem zapalnym.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-11-10

0 replies on “Zespół metaboliczny, zapalenie a ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych”