Wiek chorego a przestrzeganie zasad EBM w świeżym zawale serca

Chau T. Trau i wsp – Effects of age on the use of evidence-based therapies for acute myocardial infarction Am Heart J 2004;148:834
W listopadowym numerze American Heart Journal ukazał się interesujący artykuł poświęcony stosowaniu standardowych procedur i leczenia u chorych z zawałem serca.

We wcześniejszych pracach podkreślano niedostateczne stosowanie leczenia opartego o aktualne zalecenia u starszych chorych. Łączono to z częstszym występowaniem przeciwwskazań do standardowego leczenia. Celem prezentowanej analizy była ocena wieku jako czynnika ryzyka niedostatecznego przestrzegania zaleceń opartych na medycynie faktów (EBM).

Retrospektywną analizę przeprowadzono na podstawie danych ponad 5 tysięcy chorych leczonych w latach 1994-96 w Ontario w Kanadzie. Oceniono występowanie przeciwwskazań i wskazań do leczenia fibrynolitycznego, aspiryną, beta-blokerami, statynami i ACE-inhibitorami oraz zastosowanie powyższych terapii w populacji osób starszych (powyżej 65 r.ż.) i młodszych (poniżej 65 r.ż).

Stwierdzono, że w grupie chorych powyżej 65 r.ż. o wiele rzadziej stosowano powyższe formy terapii u tzw. “idealnych” chorych (tzn. z pełnymi wskazaniami przy braku przeciwwwskazań). Dla przykładu, prawdopodobieństwo podania aspiryny w ciągu 6 godzin po zawale było w starszej grupie wiekowej o połowę niższe (iloraz szans 0.48, CI 1.22-1.74). Jedynymi lekami, które były częściej stosowane (przy wypisie) u osób starszych były ACE-inhibitory.

Badanie po raz pierwszy potwierdziło tendencję w kierunku niedostatecznego stosowania uznanych form terapii u starszych chorych z zawałem serca, nie związaną z wyższą częstością przeciwwskazań. Zdaniem autorów konieczna jest zmiana podejścia do starszych chorych, których po wykluczeniu przeciwwskazań należy leczyć agresywnie i zgodnie ze standardami.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2004-11-07

 

0 replies on “Wiek chorego a przestrzeganie zasad EBM w świeżym zawale serca”