Porównanie rokowania w cukrzycy i chorobie wieńcowej

S G Wannamethee, A G Shaper, L Lennon – Cardiovascular disease incidence and mortality in older men with diabetes and in men with coronary heart disease Heart; 2004;90:1398
Wannamethee i wsp. analizują na łamach Heart rokowanie u osób z cukrzycą i/lub chorobą wieńcową (CAD), skupiając uwagę na liczbie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych oraz na wskaźnikach całkowitej śmiertelności. Celem prezentowanego badania była ocena wpływu cukrzycy na ryzyko sercowo-naczyniowe oraz weryfikacja poglądu stawiającego cukrzycę na równi, w sensie rokowniczym, z CAD/przebytym zawałem serca u osób bez cukrzycy.

Analizie poddano 5934 mężczyzn w wieku 52-74 lat. Wyróżniono 5 kategorii: (1) bez cukrzycy i CAD, (2) tylko cukrzyca, (3) tylko CAD bez zawału, (4) CAD i zawał w wywiadzie, (5) cukrzyca i CAD. Obserwacja trwała 10 lat.

Udowodniono, że ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych oraz całkowite ryzyko śmierci u mężczyzn z cukrzycą jest większe niż u mężczyzn bez cukrzycy ale z chorobą wieńcową, jest natomiast niższe niż u mężczyzn bez cukrzycy po przebytym zawale serca (MI). Wskaźnik śmiertelności wieńcowej, uwzględniający wiek, palenie papierosów, klasę społeczną, BMI, aktywność fizyczną wynosił w tych grupach odpowiednio 2.82 (95% CI 1.85-4.28); 2.12 (95% CI 1.53-2.93) oraz 3.91(95% CI 3.07-4.99). Najwyższe ryzyko śmierci odnotowano u mężczyzn z cukrzycą i współistniejącą CAD 8.93 (95% CI 6.13-12.99). Całkowita śmiertelność wieńcowa u osób z cukrzycą rosła wraz z czasem trwania cukrzycy, osiągając po 15 latach trwania cukrzycy poziom ryzyka porównywalny do obserwowanego u osób po przebytym MI, nie mających cukrzycy.

Podsumowując: rokowanie u osób chorujących na cukrzycę ze współistniejącą CHD jest złe, a stopień zagrożenia zależy od czasu trwania choroby. Zdaniem autorów wyniki badania potwierdzają, że cukrzyca może być traktowana w działaniach prewencyjnych i terapeutycznych jako ekwiwalent choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: Heart / 2004-11-07

0 replies on “Porównanie rokowania w cukrzycy i chorobie wieńcowej”