Skuteczność szczepień i inhibitorów neuraminidazy w profilaktyce grypy

Joanne M. Langley i Marie E. Faughnan – Prevention of influenza in the general population CMAJ 2004;171:1213
W Canadian Medical Association Journal warto zapoznać się z wynikami systematycznego przeglądu badań z randomizacją i grupą kontrolną, w których oceniano skuteczność metod profilaktyki grypy w populacji ogólnej, w szczególności szczepień i podawania inhibitorów neuraminidazy. W Kanadzie, skąd pochodzą autorzy przeglądu, instytucje ochrony zdrowia oferują coroczne szczepienia przeciw grypie osobom z grup podwyższonego ryzyka. Tylko w Ontario szczepienia przeciw grypie mają charakter powszechny. Profilaktyczne stosowanie inhibitorów neuraminidazy jest różne w różnych prowincjach.

Omawiany przegląd piśmiennictwa dotyczył badań nad skutecznością profilaktyki w populacji ogólnej, opublikowanych od roku 1966 do marca 2003 roku. W bazach danych MEDLINE i Cochrane zidentyfikowano 18 badań z randomizacją i grupą kontrolną, w których oceniano szczepienia atenuowanymi lub inaktywowanymi szczepami wirusa u dorosłych i 15 badań, w których tę samą metodę immunizacji oceniano u dzieci.

Wyniki większości analizowanych prac, w tym tych o wysokiej jakości metodologicznej, wskazywały na umiarkowaną do wysokiej skuteczność szczepień w zapobieganiu grypie. U dorosłych obniżenie względnego ryzyka grypy w grupach objętych immunizacją wynosiło od 0% do 91% , a u dzieci od 0 do 93%, w zależności od badania. W sześciu dobrych jakościowo pracach nad inhibitorami neuraminidazy wykazano ich skuteczność w profilaktyce grypy u osób kontaktujących się z chorymi, o ile zostaną podane w ciągu 36-48 godzin od wystąpienia objawów u tych ostatnich.

Podsumowując, kliniczna skuteczność szczepień przeciw grypie w badanych populacjach okazała się bardzo zróżnicowana, co wynikało z różnic w immugenności badanych szczepionek i stopnia ich zgodności z wirusem będącym aktualnym źródłem zakażenia. Decyzje dotyczące wprowadzenia programu powszechnej immunizacji na danym obszarze powinny więc zależeć od wyników analizy opłacalności oraz wskaźników zapadalności na choroby związane z grypą.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2004-11-09

0 replies on “Skuteczność szczepień i inhibitorów neuraminidazy w profilaktyce grypy”