Związek pomiędzy wiedzą chorych z niewydolnością serca a częstotliwością hospitalizacji

Carol J. Hope i wsp – Association of medication adherence, knowledge, and skills with emergency department visits by adults 50 years or older with congestive heart failure Am J Health-Syst Pharm 2004;61:2043
Zastoinowa niewydolność serca (CHF) wiąze się z ogromnymi kosztami społecznymi. Duża część z nich bierze się z zaostrzeń choroby i hospitalizacji.

Zastoinowa niewydolność serca (CHF) wiąze się z ogromnymi kosztami społecznymi. Duża część z nich bierze się z zaostrzeń choroby i hospitalizacji.

Carol Hope i wsp. założyli, że niedostateczna wiedza pacjentów na temat leków oraz niedostateczna zdolność ich właściwego dawkowania prowadzą do częstych przypadków niezastosowania się do reguł terapii (nonadherence) i tym samym do częstych hospitalizacji. Autorzy pracy opublikowanej w American Journal of Health-System Pharmacy zbadali 61 pacjentów z CHF mających 50 lat i więcej. Farmaceuci oceniali wiedzę i umiejętności chorych oraz stopień przestrzegania przez nich zaleceń. Niezastosowanie się do reguł terapii mierzono między innymi za pomocą elektronicznego czujnika wbudowanego do opakowania leku (MEMS V Trackcap), rejestrującego czas otwarcia opakowania. Niezastosowanie się do reguł terapii definiowano jako <80% i >120% przypadków zgodnego z zaleceniami otwarcia opakowania.

Analiza wieloczynnikowa wykazała, że niezastosowanie się do reguł terapii oraz niezdolność do czytania i rozumienia recept i ulotek leków, wiążą się z istotnie częstszą liczbą hospitalizacji (odpowiednio p<0.001 oraz p=0.002). Czynnikiem, który liczbę hospitalizacji ogranicza, jest natomiast wiedza na temat stosowanych preparatów i celu leczenia (p<0.001). Taką wiedzę farmaceuci powinni propagować wśród osób starszych z CHF, zwłaszcza tych, które przyjmują wiele różnych preparatów.

Opracowane na podstawie: American Journal of Health-System Pharmacy / 2004-10-26

0 replies on “Związek pomiędzy wiedzą chorych z niewydolnością serca a częstotliwością hospitalizacji”