Wysoka częstość zaburzeń metabolizmu glukozy u osób z chorobą wieńcową

M. Bartnik i wsp – The prevalence of abnormal glucose regulation in patients with coronary artery disease across Europe Eur Heart J 2004;25:1880
Epidemia cukrzycy typu 2. skłania do opracowania efektywnych strategii rozpoznawania zaburzeń metabolizmu glukozy, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca.

W programie badawczym Euro Heart Survey oceniono częstość występowania nieprawidłowej glikemii na czczo (IFG), upośledzonej tolerancji glukozy (ITG) i cukrzycy (DM) w grupie 4196 pacjentów z chorobą wieńcową, pozostających pod opieką lekarską ośrodków kardiologicznych w 25 krajach Europy. Charakter zaburzeń metabolizmu glukozy określano na podstawie wywiadu, oznaczenia stężenia glukozy na czczo i doustnego testu obciążenia glukozą (OGTT). Wśród badanych 2107 hospitalizowano w trybie nagłym (51% z powodu ostrych epizodów wieńcowych), a 2854 diagnozowano i leczono w trakcie planowych hospitalizacji lub wizyt ambulatoryjnych. Wyniki przedstawiono na łamach European Heart Journal.

W całej grupie częstość występowania uprzednio rozpoznanej cukrzycy wynosiła 31%. Wśród 1920 osób, u których wykonano OGTT, cukrzycę typu 2 de novo. rozpoznano u 22% hospitalizowanych z przyczyn nagłych i 14% diagnozowanych planowo, IGT rozpoznano odpowiednio u 32% i 32%, a IFG u 4% i 5%.

W obydwu analizowanych podgrupach (nagły i planowy tryb hospitalizacji) prawidłowy metabolizm glukozy stwierdzono zaledwie u 42% i 49% badanych. Diagnostyka zaburzeń metabolizmu glukozy wyłącznie w oparciu o stężenie glukozy na czczo przyniosła fałszywie ujemne wyniki u około 2/3 chorych z hiperglikemią.

Autorzy podkreślają, iż ponad połowa chorych z CAD ma zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Ich zdaniem OGTT powinno być rutynowym postępowaniem diagnostycznym.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-11-01

0 replies on “Wysoka częstość zaburzeń metabolizmu glukozy u osób z chorobą wieńcową”