BNP czy echokardiografia w monitorowaniu chorych z niewydolnością serca?

John E. Sanderson – BPN or echocardiography for monitoring heart failure? Eur Heart J 2004;25:1763
Pomimo dużej liczby publikacji poświęconych zależności pomiędzy poziomem przedsionkowego peptydu natriuretycznego (BNP), funkcją serca a rokowaniem w niewydolności serca (HF), niewiele jest prac dotyczących zastosowania BNP w monitorowaniu terapii HF. W badaniu na niewielkiej grupie chorych Troughton i wsp. uzyskali zmniejszenie śmiertelności i liczby zaostrzeń HF u chorych, wśród których podstawę dawkowania inhibitora konwertazy angiotensyny i diuretyku stanowił poziom NT-proBNP. Należy jednak zauważyć, że standardy zalecają stosowanie najwyższych tolerowanych dawek leków niezależnie od poziomu BNP tym bardziej, że poziomy BNP u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca ulegają znacznym wahaniom i nawet u 21% chorych objawowych mogą znajdować się poniżej wartości uznawanych za diagnostyczne. W European Heart Journal ukazał się komentarz Sandersona dotyczący zastosowania BNP w monitorowaniu terapii niewydolności serca. Pretekstem do rozważań stał się opublikowany w tym samym numerze artykuł Andrzeja Gackowskiego i wsp., z którego wynika, iż seria pomiarów BNP w ostrym epizodzie HF (przy przyjęciu, 24 h po przyjęciu i w 7 dobie) ma większą wartość prognostyczną niż wykonywane w tym samym czasie standardowe badania echokardiograficzne. Jak podkreśla autor komentarza, w badaniu nie wykorzystano jednak nowych parametrów doplera tkankowego, np. ruchu pierścienia. Nie oceniano także czy znajomość poziomu BNP może istotnie wpłynąć na leczenie. Zdaniem autora w praktyce pomiar BNP może wpłynąć na lepszy dobór dawek diuretyków, identyfikuje chorych, którym powinno się zalecić intensyfikację leczenia oraz pozwala na dokładniejszą ocenę stanu pacjenta. Obserwacja satysfakcjonującego spadku poziomu BNP może pozwolić na wcześniejszy wypis. Wszyscy chorzy powinni jednak otrzymywać optymalne leczenie beta-blokerem i lekami hamującymi układ renina-angiotensyna-aldosteron, a stan taki można osiągnąć bez pomiaru poziomu BNP i seryjnych badań echokardiograficznych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-10-15
Ewa Kowalik

0 replies on “BNP czy echokardiografia w monitorowaniu chorych z niewydolnością serca?”