Podatność na zaburzenia afektywne przed, w trakcie i po dużym epizodzie depresyjnym

Johan Ornel i wsp – Vulnerability before, during, and after a major depressive episode Arch Gen Psychiatry 2004;61:990
Podatność na depresję charakteryzują takie cechy osobowości jak neurotyczność, niska samoocena i gorsze umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Taki typ osobowości u pacjentów z dużą depresją w wywiadzie może być: (1) kontynuacją osobowości sprzed zachorowania (tzw. trait effect), (2) wynikiem rezydualnych objawów depresji po przebytym epizodzie (state sffect) lub też (3) wynikać z negatywnej zmiany osobowości w wyniku epizodu depresji (scar effect).

W Archives of General Psychiatry Johan Ormel i wsp. opublikowali wyniki prospektywnego, kwestionariuszowego badania przeprowadzonego w populacji holenderskiej, dotyczącego związku pomiędzy cechami osobowości, a podatnością na zachorowanie na dużą depresję. W ocenie podatności autorzy wzięli pod uwagę: cechy osobowości przedchorobowej, rezydualne objawy podprogowe oraz zmianę osobowości pod wpływem choroby.

W ramach programu NEMESIS (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study) za pomocą kwestionariuszy, wyjściowo oraz po 12 i 24 miesiącach przebadano 4796 dorosłych osób z populacji ogólnej. W czasie badania 409 pacjentów rozwinęło objawy dużej depresji. U 262 pacjentów z pierwszym epizodem dużej depresji stwierdzono więcej cech predysponujących do zachorowania przed wystąpieniem objawów zespołu depresyjnego, w porównaniu z osobami bez dużej depresji w wywiadzie. Stwierdzono, iż wprawdzie wskaźniki podatności zwiększały się w czasie choroby, ale po wejściu w remisję wracały do wartości wyjściowych.

Wyniki wskazują więc na brak negatywnej zmiany w cechach osobowości po wejściu w remisję, w porównaniu z okresem przed zachorowaniem.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2004-10-03

0 replies on “Podatność na zaburzenia afektywne przed, w trakcie i po dużym epizodzie depresyjnym”