Niska aktywność fizyczna w dzieciństwie jest czynnikiem ryzyka zespołu przewlekłego zmęczenia

Russell Viner i Matthew Hotopf – Childhood predictors of self reported chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis in adults: national birth cohort study BMJ 2004;329:941
W British Medical Journal warto polecić artykuł autorstwa Vinera i Hotopfa, dotyczący zespołu przewlekłego zmęczenia. Etiologia tej choroby nie jest jasna, a rolę w patogenezie przypisuje się zarówno czynnikom demograficznym (płeć żeńska, wyższe wykształcenie, kolejność urodzenia wśród rodzeństwa), środowiskowym (stresowe wydarzenia życiowe), jak i infekcyjnym (mononukleoza zakaźna) i innym medycznym (atopia, zaburzenia psychiczne w wywiadzie).

Autorzy analizowali 16567 30-latków urodzonych między 5 a 11 kwietnia 1970 roku i nadzorowanych w okresie dzieciństwa i dojrzewania. Z tej grupy wybierali osoby, które w samodzielnie wypełnianym kwestionariuszu zaznaczyły występowanie objawów zespołu przewlekłego zmęczenia aktualnie lub w przeszłości. Następnie, analizowali dane z kwestionariuszy wypełnianych okresowo przez rodziców i nauczycieli tych osób. Ponadto oceniali zdrowie psychiczne ich matek.

Występowanie objawów zespołu przewlekłego zmęczenia w przeszłości podały 93 osoby (0.8%), a aktualnie – 48 osób (0.4%) spośród 11261, które przyjęły propozycję udziału w badaniu. Podwyższone ryzyko analizowanego zespołu było związane z przewlekłymi stanami chorobowymi o niekorzystnym wpływie na ogólną sprawność w dzieciństwie (iloraz szans 2.3), płcią żeńską (2.3) oraz z wyższym statusem socjalnym w dzieciństwie (2.2). Istniała odwrotna zależność pomiędzy aktywnością fizyczną w okresie dzieciństwa a ryzykiem choroby. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zespołem przewlekłego zmęczenia a zaburzeniami psychicznymi u matki, chorobami u rodziców, urodzeniową masą ciała, kolejnością urodzenia w rodzinach wielodzietnych, atopią, otyłością, nieobecnością w szkole ani osiągnięciami w edukacji akademickiej.

Podsumowując, lista czynników o potencjalnym wpływie na ryzyko zespołu przewlekłego zmęczenia nie jest długa. Na szczególne pokreślenie zasługuje mała aktywność fizyczna w pierwszych latach życia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-11-23

0 replies on “Niska aktywność fizyczna w dzieciństwie jest czynnikiem ryzyka zespołu przewlekłego zmęczenia”