Standardowa ocena ryzyka i test wysiłkowy a prewencja pierwotna chorób sercowo-naczyniowch

Mehmet K. Aktas i wsp – Global risk scores and exercise testing for predicting all-cause mortality in a preventive medicine program JAMA 2004;292:1462
Warunkiem powodzenia strategii prewencji pierwotnej jest prawidłowa selekcja osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym. W Journal of the American Medical Association ukazał się oryginalny artykuł poświęcony łącznemu zastosowaniu systemów punktacji ryzyka i wyników testu wysiłkowego w przewidywaniu zgonu u osób bez objawów choroby wieńcowej.

W aktualnych standardach zalecane jest stosowanie dwóch systemów oceny ryzyka: SCORE i Framingham Risk Score. Brak jest danych dotyczących możliwości łącznego zastosowania systemów punktacji oraz wyników testu wysiłkowego w prognozowaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Do analizy włączono dane ponad 3,5 tysiąca osób bez objawów choroby wieńcowej, w wieku 50-75 lat. Dane uzyskiwano w okresie 1990-2002, a średni czas obserwacji wynosił 8 lat.

W analizie statystycznej SCORE okazał się bardziej przydatnym modelem rokowniczym niż Framingham Risk Score. W analizie wieloczynnikowej czynnikami ryzyka zgonu były: wzrost SCORE o 1% (RR=1,07), ograniczona wydolność fizyczna (RR=2,95) oraz nieprawidłowy powrót rytmu serca po wysiłku (brak spadku HR o 12 uderzeń na minutę w ciągu 1 minuty od zaprzestaniu wysiłku – RR=1,59). Obniżenie ST w czasie testu wysiłkowego nie było związane z wyższym ryzykiem zgonu.

U chorych w najwyższym tercylu SCORE, nieprawidłowy wynik testu wysiłkowego (ograniczona wydolność fizyczna lub nieprawidłowy powrót rytmu po wysiłku) określał grupę chorych najbardziej zagrożonych (z 1% ryzykiem zgonu w czasie rocznej obserwacji).

W opinii autorów badania standardowy model oceny ryzyka oraz test wysiłkowy mogą stanowić wzajemne uzupełnienie w ocenie ryzyka bezobjawowej populacji chorych. SCORE lepiej niż klasyfikacja Framingham przewiduje ryzyko wystąpienia zgonu. Spośród wskaźników testu wysiłkowego służących do oceny ryzyka zgonu w populacji bez objawów choroby wieńcowej bardziej przydatne niż analiza obniżenia ST, są ocena wydolności fizycznej i nieprawidłowy powrót rytmu po wysiłku. Wskaźniki te powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących prewencji pierwotnej.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-09-29

0 replies on “Standardowa ocena ryzyka i test wysiłkowy a prewencja pierwotna chorób sercowo-naczyniowch”