Profil psychologiczny osób z kardiologicznym zespołem X

Stuart D. Rosen – Hearts and minds: psychological factors and the chest pain of cardiac syndrome X Eur Heart J 2004;25:1672
W European Heart Journal opublikowano wyniki pracy oryginalnej, w której Asbury i wsp. porównywali profil psychologiczny kobiet z kardiologicznym zespołem X (dusznica bolesna i zmiany o typie niedokrwienia w EKG przy prawidłowych naczyniach wieńcowych) lub z chorobą wieńcową. Jedną z podstawowych różnic pomiędzy tymi grupami był wyższy poziom lęku w pierwszej z nich.

W komentarzu do omawianej pracy, Stuart D. Rosen przedstawia wnioski z innych badań dotyczących tego zagadnienia. Wynika z nich, że objawy zespołu X występują częściej u osób introwertycznych, w szczególności z problemami rodzinnymi lub socjalnymi. Częstym rozpoznaniem w tej grupie są zaburzenia paniczne. Pacjenci z zespołem X częściej niż inni skarżą się na wyczerpanie i mają skłonność do somatyzowania objawów.

Z włoskiego badania Ruggierego i wsp. wynika, że wśród osób z dusznicą bolesną bez zmian w naczyniach wieńcowych, znajduje się wysoki odsetek neurotyków. Ciekawe wnioski wynikają z pracy Pottsa i Bassa, której atutem jest wieloletnia obserwacja. Wyjściowo, aż u 61% osób z zespołem X rozpoznawano zaburzenia psychiczne. Po 11.4 latach ten odsetek wynosił 49%. W porównaniu z grupą kontrolną, składającą się z osób z chorobą wieńcową, częstość zaburzeń psychicznych u pacjentów z zespołem X była znamiennie wyższa, a wśród rozpoznań dominowały zespoły lękowe (najczęściej zaburzenia paniczne).

W ostatniej części komentarza Rosen przytacza dowody podważające powszechną swego czasu hipotezę o zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy poziomem estrogenów a zespołem X. Patogeneza tej jednostki chorobowej wciąż pozostaje niejasna, a wyniki farmakoterapii niezadowalające. Kluczową rolę w leczeniu odgrywa zapewnianie chorych o tym, że choroba nie stanowi zagrożenia dla ich życia.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-10-01

 

0 replies on “Profil psychologiczny osób z kardiologicznym zespołem X”