Zmniejszenie liczby recept na antybiotyki u pacjentów z chorobami dróg oddechowych nie wiąże się ze wzrostem liczby hospitalizacji

Azeem Majeed i wsp – Prescribing of antibiotics and admissions for respiratory tract infections in England BMJ 2004;329:879
W British Medical Journal opublikowano wyniki badania, w którym oceniano korelację pomiędzy zmianą w częstości przepisywania antybiotyków w Anglii w latach 1996-2002 a liczbą hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego w tym samym okresie czasu.

Istnieją mocne dowody na niewielką skuteczność antybiotykoterapii w większości przypadków zakażeń dróg oddechowych. Wiadomo również, że nieuzasadnione stosowanie leków przeciwbakteryjnych jest głównym mechanizmem napędzającym zjawisko antybiotykooporności. Z drugiej strony nie ma pewności, czy ograniczenie przepisywania antybiotyków nie wiąże się ze wzrostem częstości ciężkich powikłań.

Badanie Majeeda i wsp. rozwiewa te wątpliwości. Autorzy wykorzystali dane National Health System do oszacowania zmian w liczbie recept na antybiotyki przepisywanych pacjentom ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej z powodu zakażeń dróg oddechowych w latach 1996-2002. Zaobserwowali spadek liczby recept z 254 na 1000 mieszkańców w 1996 roku do 196 na 1000 mieszkańców w 2002 roku. Różnice pomiędzy poszczególnym ośrodkami leczniczymi były niemal trzykrotne – od 105.3 do 295.8 recept na 1000 mieszkańców. Podobnie, standaryzowana liczba hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego wykazywała ponad 4-krotnie różnice pomiędzy poszczególnymi ośrodkami i wahała się od 45 do 204 w tym samym roku.

Istniała ścisła, dodatnia korelacja (współczynnik korelacji Spearmana 0.51, P < 0.001) pomiędzy liczbą recept na antybiotyki a częstością hospitalizacji.

Tym samym, spadek liczby recept nie spowodował wzrostu liczby hospitalizacji. Ustalenie mechanizmów leżących u podłoża dodatniej korelacji pomiędzy badanymi parametrami wymaga przeprowadzenia kolejnych badań.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-10-16

0 replies on “Zmniejszenie liczby recept na antybiotyki u pacjentów z chorobami dróg oddechowych nie wiąże się ze wzrostem liczby hospitalizacji”