Ogólnokrajowa inicjatywa przeciwdziałania depresji i jej skutkom w Australii – odzew ze strony lekarzy

Ian B. Hickie i wsp – General practitioners` response to depression and anxiety in the Australian community: a preliminary analysis MJA 2004;181:S15
Do wydania Medical Journal of Australia dołączono suplement poświęcony rozpoczętemu w Australii w 2000 roku, ogólnokrajowemu programowi przeciwdziałania depresji i jej skutkom. Najważniejszą składową tego nadal prowadzonego programu jest inicjatywa BOiMHC (Better Outcomes in Mental Health Care), której głównym celem jest poprawa jakości opieki nad osobami z depresją, między innymi poprzez działania edukacyjne i reorganizację procesu diagnostyki i leczenia.

Finansowany przez źródła rządowe (120 mln USD), 4-letni program skierowany jest do lekarzy ogólnych. Uczestnictwo w programie wymaga od nich wypełnienia szczegółowo zdefiniowanych warunków. Lekarze przechodzą cykl szkoleń, w tym poświęconych terapii psychologicznej. Diagnostyka i leczenie odbywają się zgodnie z algorytmem. Zdefiniowany jest między innymi czas i przebieg wizyt lekarskich, a także odstępy między nimi.

Według oceny przeprowadzonej przez Hickie`go i wsp., w ciągu pierwszych 15 miesięcy od rozpoczęcia programu warunki uczestnictwa spełniło 15% (3046) lekarzy ogólnych zatrudnionych w Australii. W tym czasie zarejestrowano 11377 przypadków przeprowadzenia zdefiniowanej, 3-etapowej oceny stanu psychicznego i 6472 sesji celowanej psychoterapii.

Podsumowując, odzew na inicjatywę BOiMHC ze strony lekarzy ogólnych w Australii jest zadowalający. Wstępne wyniki wskazują, że rośnie świadomość problemu, jakim jest depresja i zaburzenia lękowe. Poprawa kwalifikacji lekarzy ogólnych ma korzystny wpływ na jakość opieki nad chorymi na depresję.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2004-10-04

0 replies on “Ogólnokrajowa inicjatywa przeciwdziałania depresji i jej skutkom w Australii – odzew ze strony lekarzy”