HbA1c a rozwój powikłań i zgonów sercowych

Kay-Tee Khaw i wsp – Association of hemoglobin A1c with cardiovascular disease and mortality in adults: the European Prospective Investigation into Cancer in Norfolk Ann Intern Med 2004;141:413
W Annals of Internal Medicine ukazała się obszerna praca oryginalna, poświęcona związkowi pomiędzy wynikami oceny poziomu HbA1c (hemoglobiny glikowanej) w populacji ogólnej a rozwojem powikłań sercowo-naczyniowych i zgonów. Badanie miało na celu określenie, czy niskie poziomy HbA1c u chorych bez rozpoznanej cukrzycy mogą mieć istotne znaczenie w ocenie ryzyka zgonu i powikłań sercowo-naczyniowych.

Analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki populacyjnego, obserwacyjnego badania EPIC-Norfolk. Grupę badaną stanowiło ponad 10 tysięcy mężczyzn i kobiet w wieku 45-79 lat. W czasie średnio 6-letniej obserwacji stwierdzono 806 powikłań wieńcowych i 521 zgonów.

Najniższe ryzyko powikłań określono dla populacji osób z poziomem HbA1c poniżej 5%. Na każdy 1% wzrostu wartości HbA1c stwierdzano istotny, około 25% wzrost ryzyka zgonu (wartości p dla mężczyzn i kobiet p<0,001). Wyniki te były niezależne od znanych czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. U osób z cukrzycą, z wartościami HbA1c powyżej 7% obserwowano podobną zależność z przyrostem ryzyka zgonu – o 26% na każdy 1% wzrostu poziomu HbA1c. Podobną zależność stwierdzono dla powikłań sercowo-naczyniowych nie zakończonych zgonem.

Autorzy zwracają uwagę, że około 70% powikłań wystąpiło u osób z poziomami HbA1c pomiędzy 5-6,9. Wydaje się zatem, że istotne jest nie tylko rozpoznawanie u chorych cukrzycy, ale również stosowanie prewencji pierwotnej w grupie osób o podwyższonym ryzyku, bez rozpoznanej cukrzycy. Brak jest jednak badań oceniających wpływ redukcji poziomu HbA1c u chorych bez cukrzycy na redukcję powikłań sercowo-naczyniowych.

Wydaje się to bardzo obiecującym kierunkiem dla badań naukowych i strategii prewencji pierwotnej. Najistotniejszym wynikiem badania pozostaje fakt, że każdy wzrost poziomu HbA1c o 1% (powyżej poziomu HbA1c 5% u osób bez cukrzycy i 7% HbA1c u osób z rozpoznaniem cukrzycy) wiąże się z 25% wzrostem ryzyka powikłań sercowych i zgonu.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2004-09-23

0 replies on “HbA1c a rozwój powikłań i zgonów sercowych”