Kiedy lekarzami będą w większości kobiety: co nas czeka?

Wendy Levinson, Nicole Lurie – When most doctors are women: what lies ahead? Annals of Internal Medicine 2004;141:471
W ostatnich dekadach wyraźnie wzrosła liczba kobiet zajmujących się medycyną. W Stanach Zjednoczonych kobiety stanowią ponad 50% studentów medycyny i 25% praktykujących lekarzy.

W Annals of Internal Medicine ukazał się artykuł dotyczący wpływu feminizacji na wizerunek zawodu, szczególnie zaś na relację lekarz-pacjent, opiekę w wymiarze społecznym, a także na sam zawód lekarza.

Wiele badań wskazuje, że kobiety potrafią skuteczniej zaangażować chorego w proces leczenia. Lepsza komunikacja pomiędzy lekarzem a chorym, a w efekcie pełniejsze stosowanie się do zaleceń przynosi poprawę wyników terapii. Przeprowadzone obserwacje nie wykazały jednak do tej pory  jednoznacznie, że zdolności kobiet lekarzy do nawiązania dobrej relacji z pacjentem podnoszą zadowolenie chorych.

Kobiety sprawdzają się jako kierownicy zespołów interdyscyplinarnych, które w nowocześnie funkcjonujących systemach opieki zdrowotnej, są coraz bardziej popularne i przejmują opiekę szczególnie nad przewlekle chorymi. Kobiety potrafią bowiem motywować członków zespołu, budować wzajemne zaufanie i reagować na potrzeby współpracowników.

Obawa, że feminizacja medycyny obniży prestiż zawodu powstała na podstawie danych z Rosji i Estonii, gdzie medycyna od dawna jest zdominowana przez kobiety i gdzie bycie lekarzem jest zajęciem o niższym statusie. Dane z ostatnich 2 dekad z Ameryki Północnej, kiedy obserwuje się największy wzrost liczby kobiet w medycynie wskazują, że publiczny wizerunek zawodu lekarza nie uległ deprecjacji.

W podsumowaniu autorki podkreślają, że celem artykułu nie było wykazanie przewagi kobiet klinicystów nad mężczyznami, a raczej zwrócenie uwagi na zmiany w medycynie, na których długoterminowe efekty i ocenę będzie trzeba poczekać.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2004-10-21

 

0 replies on “Kiedy lekarzami będą w większości kobiety: co nas czeka?”