Wyniki Interheart – czynniki psychospołeczne a ryzyko zawału serca

Annika Rosengren i wsp – Association of psychosocial risk factors with the risk of acute myocardial infarction in 11119 cases and 13648 controls from 52 countries (the Interheart study): case-control study Lancet 2004;364:953
We wrześniowym numerze Lancet ukazał się oryginalny artykuł poświęcony czynnikom psychospołecznym związanym z ryzykiem zawału serca. Praca stanowi wyniki analizy danych chorych włączonych do największego, epidemiologicznego badania typu kontrolno-klinicznego – Interheart.

U ponad 11 tysięcy chorych z pierwszym zawałem serca i ponad 13 tysięcy osób stanowiących grupę kontrolną analizowano szereg czynników psychologicznych i społecznych. U osób z zawałem serca odnotowano istotnie wyższą częstość występowania ciągłego lub intensywnego stresu w pracy (u osób pracujących) i w domu (wartości p<0.001). Wykazano jednocześnie, że osoby z zawałem serca częściej w ostatnim roku doświadczały stresujących wydarzeń (np. choroba lub zgon osoby bliskiej, wypadki samochodowe, itp.).

U chorych z zawałem serca o ponad 50% częściej stwierdzano objawy depresji. Powyższe obserwacje były zgodne w prawie wszystkich analizowanych regionach, u mężczyzn i u kobiet oraz u młodszych i starszych osób.

Interesujące są wyniki analizy natężenia stresu. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem odczuwanego stresu wzrastała częstość następujących czynników ryzyka sercowo-naczyniowego: palenia tytoniu, poziomu cholesterolu, trójglicerydów, otyłości brzusznej, nadciśnienia tętniczego.

W opinii autorów badania Interheart czynniki psychospołeczne mają istotne znaczenie dla rozwoju zawału serca i mogą być odpowiedzialne za około 8-16 % ryzyka zawału serca w populacji ogólnej. W analizie wieloczynnikowej potwierdzono, że czynniki psychospołeczne mają podobne znaczenie dla ryzyka zawału serca jak nadciśnienie tętnicze i otyłość brzuszna. W opinii autorów modyfikacja czynników psychospołecznych może mieć istotne znaczenie w strategii prewencji zawału serca.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2004-09-11

0 replies on “Wyniki Interheart – czynniki psychospołeczne a ryzyko zawału serca”