Depresja w cukrzycy wpływa negatywnie na prozdrowotne zachowania pacjenta

E.H.B Lin i wsp – Relationship of depression and diabetes self-care, medication adherence, and preventive care Diabetes Care 2004;27:2154
U chorych na cukrzycę depresja występuje dwukrotnie częściej niż w populacji ogólnej. Badania epidemiologiczne wykazują, że depresja sprzyja gorszej kontroli metabolicznej cukrzycy.

Jak jednak podkreślają autorzy publikacji na łamach Diabetes Care, w dotychczasowych pracach oceniano wyselekcjonowane grupy chorych i tylko wybrane aspekty opieki nad chorym z cukrzycą. W prezentowanym przez nich badaniu przekrojowym, które objęło 4463 pacjentów z cukrzycą z okolic Seattle, na podstawie informacji z baz danych i kwestionariusza zdrowotnego oceniano zależność pomiędzy leczeniem cukrzycy a depresją. Średni wiek badanych wyniósł 63,3 roku, a średni poziom HbA1c 7,8%.

Depresję na podstawie kwestionariusza rozpoznano u 12% osób. Jej obecność wpłynęła niekorzystnie na stopień zachowań prozdrowotnych u pacjentów z cukrzycą w porównaniu z osobami bez depresji. Depresja związana była z ograniczonym spożyciem warzyw i owoców (21,1% vs 32,4%), zwiększonym spożyciem tłuszczów (15,5% vs 11,9%) oraz mniejszą aktywnością fizyczną (1 lub mniej sesji ćwiczeń fizycznych w tygodniu: 62,1% badanych z depresją vs 45,8% bez depresji).

Oszacowano, że uczestnicy badania nie przyjmowali prawidłowo leków hipoglikemizujacych przez 64,7 dni (19,5% ) w roku. W przypadku chorych z depresją liczba ta wyniosła 80 dni (24,5% roku). Osoby z depresją rzadziej przestrzegały schematów stosowania leków hipotensyjnych i hipolipemicznych. Z drugiej strony, takie działania prewencyjne jak badanie stóp oraz skrining w kierunku mikroalbuminurii i retinopatii, były podobnie częste w obu grupach.

We wnioskach autorzy podkreślają, że depresja rodzi problemy związane przede wszystkim z niekorzystnymi zachowaniami pacjentów (wysiłek fizyczny, dieta, przestrzeganie przyjmowania leków), ale nie z działaniami prewencyjnymi. Przypominają, że standardy ADA z 2004 zalecają diagnozowanie depresji u chorych na cukrzycę.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-10-05

0 replies on “Depresja w cukrzycy wpływa negatywnie na prozdrowotne zachowania pacjenta”