Kontrola ciśnienia tętniczego a stosowanie się do zaleceń dotyczących farmakoterapii – systematyczny przegląd badań

Gwenn E.C. Wetzels i wsp – Facts and fiction of poor compliance as a cause of inadequate blood pressure control: a systematic review J Hypertens 2004;22:1849
W Journal of Hypertension opublikowano wyniki systematycznego przeglądu badań, który w nowym świetle przedstawia powszechnie omawiany problem zależności pomiędzy nieprawidłową kontrolą ciśnienia tętniczego a stosowaniem się do zaleceń dotyczących farmakoterapii u osób z nadciśnieniem.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia, co najmniej 50% osób z nadciśnieniem nie przestrzega zaleceń dotyczących farmakoterapii.

Wyniki dotychczasowych badań nad korelacją pomiędzy niestosowaniem się do zaleceń terapeutycznych a wysokością ciśnienia tętniczego nie są jednoznaczne. Autorzy z USA podsumowali je w postaci przeglądu systematycznego.

Przeszukując bazy danych MEDLINE, PubMed i EMBASE zidentyfikowali 30 badań opublikowanych w latach 1985-2003. W 20 z nich analizowano stopień przestrzegania zaleceń dotyczących częstości stosowania i dawkowania leków obniżających ciśnienie.

Odsetek osób, u których przestrzeganie zaleceń było niezadowalające (< 80%), oceniano na 9-37%. Omawiane wskaźniki były wyższe w przypadku zalecania leków przyjmowanych 2 razy na dobę. Z badań z co najmniej 6-miesięcznym okresem obserwacji wynikało, że odsetek osób stosujących się do zaleceń zmniejszał się w miarę upływu czasu.

W podsumowaniu autorzy przedstawiają zagadnienia, które nadal pozostają do roztrzygnięcia: Jaki jest minimalny właściwy stopień przestrzegania zaleceń? Jaka jest rzeczywista skala “non-compliance” w praktyce klinicznej? Jaki jest dokładny wpływ nieprzestrzegania zaleceń na rokowanie? Kwestie te powinny być tematyką przyszłych badań.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2004-10-05

0 replies on “Kontrola ciśnienia tętniczego a stosowanie się do zaleceń dotyczących farmakoterapii – systematyczny przegląd badań”