Leczenie młodzieży z dużą depresją – badanie TADS

Richard M. Glass – Treatment of adolescents with major depression JAMA 2004;292:861
W Journal of American Medical Association opublikowano wyniki badania Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS).

Badanie przeprowadzono w 13 ośrodkach akademickich w Stanach Zjednoczonych. Wzięło w nim udział 429 pacjentów w wieku od 12 do 17 lat (średnio 15) z umiarkowaną do dużej depresji, randomizowanych do grup otrzymujących jeden z czterech sposobów leczenia : (1) fluoksetynę pod nadzorem ambulatoryjnym (6 wizyt), (2) placebo pod nadzorem ambulatoryjnym, (3) terapię poznawczo-behawioralna lub (4) fluoksetynę w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną.

Jak zauważa w komentarzu do badania Glass, po 12 tygodniach leczenia najlepsze rezultaty osiągnięto w grupie leczonej fluoksetyną w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną (71% wskaźnik reakcji na leczenie), co jest zgodne z wynikami badań prowadzonych u dorosłych. Gorszą odpowiedź na leczenie uzyskano u chorych leczonych samą fluoksetyną (61%), poddawanych terapii poznawczo-behawioralnej (43%) oraz otrzymujących placebo (35%).

Zdaniem Glassa, wobec doniesień o potencjalnym wzroście prób samobójczych wśród młodzieży przyjmującej inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, szczególnie interesujące są dane na temat bezpieczeństwa leczenia. Ilość myśli samobójczych (określana kwestionaruszem wypełnianym przez chorych) zmalała we wszystkich badanych grupach. Tak zwane zdarzenia samobójcze (próby samobójcze lub znaczne zwiększenie intensywności myśli samobójczych) odnotowano u 6% badanych, nie wykazując różnic zależnych od metody leczenia. W grupach przyjmujących lek stwierdzono natomiast zwiększone ryzyko zachowań agresywnych (wobec siebie i innych osób), tzw. harm-related adverse events, OR=2.19, Cl 1.03-4.62).

Zdaniem autora komentarza wyniki badania TADS przekonują, że leczenie depresji w wieku młodzieńczym może być skuteczne, wymaga jednak bardzo starannej oceny wyjściowej i scisłego monitorowania z nawiązaniem odpowiednich, długofalowych relacji z pacjentem. Najlepsze efekty daje połączenie farmakoterapii z terapią poznawczo-behawioralną.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-08-18