Przestrzeganie zaleceń a ryzyko hospitalizacji u osób z cukrzycą typu 2

Denys T. Lau i David P. Nau – Oral antihyperglycemic medication nonadherence and subsequent hospitalization among individuals with type 2 diabetes Diabetes Care 2004;27:2149
We wrześniowym Diabetes Care opublikowano wyniki badania autorów z USA, którzy analizowali zależność pomiędzy przestrzeganiem zaleceń (adherence) dotyczących stosowania doustnych leków hipoglikemizujących a ryzykiem hospitalizacji u osób z cukrzycą typu 2.

W dotychczasowych badaniach odsetek osób z cukrzycą, które nie stosowały się do zaleceń dotyczących przyjmowania doustnych leków hipoglikemizujących wynosił od 9% do ponad 80% (zależnie od badanej populacji oraz stosowanych wskaźników adherence). Zdaniem autorów można oczekiwać, że wraz z rosnącą liczbą leków stosowanych z różnych wskazań przez chorych na cukrzycę, problem nieprzestrzegania zaleceń będzie się nasilać.

W omawianej pracy analizowano dane medyczne i farmaceutyczne 900 osób z cukrzycą typu 2., otrzymujących w latach 2000-2001 doustne leki hipoglikemizujące (nie insulinę). Wykładnikiem stosowania się do zaleceń dotyczących farmakoterapii był współczynnik MPR (medication possession ratio), odzwierciedlający odsetek dni w ocenianym okresie, w których badana osoba dysponowała przepisanym jej lekiem. Przyjęto, że MPR < 80% jest równoznaczny z niewłaściwym stosowaniem leku.

W 2001 roku, odsetek osób, które nie przestrzegały zaleceń wynosił 28.9% w przypadku leków hipoglikemizujących oraz 18.8% i 26.9%, odpowiednio w przypadku leków obniżających ciśnienie tętnicze i poziom lipidów. W przypadku leków hipoglikemizujących stwierdzono związek pomiędzy MPR < 80% w 2000 roku a ryzykiem hospitalizacji w 2001 roku (iloraz szans 2.53; 95% przedział ufności 1.38-4.64). Analogicznej zależności nie potwierdzono w przypadku pozostałych grup leków.

Tak więc, u chorych na cukrzycę typu 2., nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania doustnych leków hipoglikemizujących skutkuje zwiększeniem ryzyka hospitalizacji w roku następnym.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-09-21