Postrzeganie, doświadczenie i oczekiwania społeczeństwa w stosunku do farmaceuty z apteki ogólnodostępnej

B. Allenet, C. Torchon, J.Calop – les Nouvelles pharmceutiques 2003;379
Apteka będąc placówką ochrony zdrowia jest zarazem placówką poddaną regułom rynku. Coraz częściej w aptekach pojawiają klienci, których wymagania w stosunku do usług farmaceutycznych stają się bardzo wygórowane. Dlatego ważna jest umiejętność mierzenia ogólnej satysfakcji klienta / społeczności lokalnej z usługi jaką otrzymuje w aptece.

Autorzy artykułu podjęli się próby odpowiedzi na pytania jakie jest postrzeganie, doświadczenia i oczekiwania społeczeństwa w stosunku do farmaceuty z apteki ogólnodostępnej.

W okresie od 1 sierpnia do 15 września 2001 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe w regionie Grenoble. Na 330 ankiet, 262 zostało ocenionych jako kompletne. W 78% respondentami były kobiety o średniej wieku między 39 a 29 rokiem życia. Badana próba nie była reprezentatywna dla ogólnej społeczności ze względu na początkowe założenia badania (min. dobrowolny udział w ankiecie).

Wyniki ankiety pokazały jaki jest obraz farmaceuty w oczach badanych. Stwierdzono, że ogólne postrzeganie farmaceuty i jego zawodu jest dosyć nieokreślone. Farmaceuta wydaje się posiadać wizerunek osoby należącej do grupy zawodów medycznych, nie jest jednak osobą referencyjną jeżeli chodzi o przekazywanie informacji medycznych. Tylko 52% badanych zwraca się w pierwszej kolejności do farmaceuty jeżeli chodzi o informacje dotyczące nowych leków, 44% pyta o to swojego lekarza.

Farmaceuta jest określany jako ważne ogniwo komunikacji między pacjentem a lekarzem, głównie w zakresie stosowanej u pacjenta farmakoterapii. W tym przypadku aż 82% badanych osób uważa, że udzielanie informacji i porad dotyczących stosowania leków jest obowiązkiem farmaceuty. Ponad połowa respondentów widzi, że farmaceuta sprawdza receptę przed wydaniem leków ale nie wie czemu to służy. Farmaceuta jawi się jako specjalista od drobnych schorzeń, nie jest natomiast osobą kojarzoną z profilaktyką i edukacją zdrowotną pacjentów.

Jeżeli chodzi o aspekt poufności w aptece to wydaje się on dość zadowalający ale sam farmaceuta nie jest postrzegany jako osoba, której chętnie się zwierzamy. Wpływają na to bariery komunikacyjne między pacjentem a farmaceutą, spowodowane bardzo często brakiem czasu ze strony farmaceuty oraz nieumiejętnością nawiązania właściwego kontaktu. Jeżeli chodzi o niepożądane działania leków to osobą, do której zwraca się pacjent jest zazwyczaj lekarz.

Z przeprowadzonej ankiety widać, że wizerunek farmaceuty nie jest zbyt wyrazisty i że pacjenci nie do końca wiedzą czego można oczekiwać od tej grupy zawodowej. Badane osoby życzyłyby sobie większego zaangażowania farmaceuty w indywidualną farmakoterapię pacjentów. Chcieliby aby farmaceuta udzielał porad w zakresie stosowanych leków, ich sposobu przyjmowania, działania oraz interakcji.
Jak wyraźnie widać z otrzymanych wyników pacjenci oczekują od farmaceuty większych umiejętności komunikacji i większego zaangażowania w indywidualna farmakoterapię.

Opracowane na podstawie: Les Nouvelles pharmaceutiques / 2003-07-21

TAGI:
0 replies on “Postrzeganie, doświadczenie i oczekiwania społeczeństwa w stosunku do farmaceuty z apteki ogólnodostępnej”