Depresja matki w okresie przed i po porodzie ma negatywny wpływ na stan odżywienia i zdrowia jej dziecka

Atif Rahman i wsp – Impact of maternal depression on infant nutritional status and illness. A cohort study Arch Gen Psych 2004;61:946
W Archives of General Psychiatry opublikowano wyniki badania, w którym analizowano zależność pomiędzy depresją u matek przed i po porodzie, a stanem odżywienia i ryzykiem chorób u ich dzieci w wieku niemowlęcym. Grupę badaną stanowiły kobiety zamieszkujące wiejskie rejony Pakistanu.

Dotychczasowe dane na temat korelacji pomiędzy depresją matek a złym stanem zdrowia ich dzieci pochodzą z badań klinicznych na wyselekcjonowanych grupach pacjentek. Tym razem badanie miało charakter kohortowy i przeprowadzono je na próbce pakistańskiej populacji.

Spośród 600 kobiet bez chorób somatycznych, badanych w trzecim trymetrze ciąży wybrano 160 z objawami depresji i 160 bez objawów tej choroby. Po 2, 6 i 12 miesiącach po porodzie oceniano stan odżywienia i zdrowia niemowląt oraz stan psychiczny ich matek.

U dzieci matek z objawami depresji przed porodem znamiennie częściej stwierdzano niedowagę i opóźnienie wzrostu. Iloraz szans niedowagi po 6 i 12 miesiącach po porodzie wynosił odpowiednio 4.0 i 2.6, natomiast iloraz szans znacznego niedoboru wzrostu w tych samych punktach czasowych wynosił odpowiednio 4.4 i 2.5. Podwyższone było również prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej 5 epizodów biegunki w ciągu roku (iloraz szans 2.4). Utrzymywanie się objawów depresji u matki po porodzie było związane z dodatkowym ryzykiem zdrowotnym dla niemowlęcia.

Można więc sądzić, że odpowiednio wczesne rozpoznanie i leczenie choroby u matki mogłoby mieć korzystny wpływ na zdrowie dziecka.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2004-09-21

0 replies on “Depresja matki w okresie przed i po porodzie ma negatywny wpływ na stan odżywienia i zdrowia jej dziecka”