Wyniki badania GUIDE porównanie skuteczności i bezpieczeństwa gliklazydu MR i glimepirydu

G. Schernthaner i wsp – GUIDE study: double-blind comparison of once-daily gliclazide MR and glimepiride in type 2 diabetic patients Eur J Clin Invest 2004;34:535
Na łamach European Journal of Clinical Investigation przedstawiono pełne wyniki badania GUIDE (GlUcose control In type 2 diabetes: Diamicron MR vs. glimEpiride). Jest to pierwsze wieloośrodkowe badanie, w którym porównano bezpieczeństwo i skuteczność leczenia dwóch pochodnych sulfonylomocznika: gliklazydu MR i glimepirydu, w trakcie 27 tygodniowej randomizowanej, równoległej próby klinicznej (badanie typu „head-to-head”).

Zakwalifikowano do niej 845 pacjentów z cukrzycą typu 2 trwającą przynajmniej 3 miesiące, leczonych do tej pory dietą, metforminą lub akarbozą. Dawki gliklazydu MR modyfikowano w zakresie 30 – 120 mg, a glimepirydu w zakresie 1-6 mg. Średni wiek badanych, czas trwania cukrzycy, wyjściowe poziomy HbA1c wynosiły w grupie gliklazydu i glimepirydu odpowiednio: 60,5 i 60,6 roku; 5,5 i 5,8 roku oraz 8,4% i 8,2%.

Po 27 tygodniach badania uzyskano w obu grupach podobną redukcję poziomu HbA1c wynoszącą 1,1 % w grupie gliklazydu MR (średnia dawka- 76,2 mg +/-38,1 mg) i 1,0% w grupie glimepirydu – (średnia dawka – 2,9 mg +/-1,8mg). W obu grupach udało się uzyskać zmniejszenie HbA1c < 7,0% u 50% badanych i <6,5% u 25% badanych. W analizie statystycznej żaden ze sposobów leczenia nie okazał się mniej skuteczny.

W obu grupach nie zanotowano przypadków ciężkiej hipoglikemii, natomiast hipoglikemię definiowaną jako stężenie glukozy <3,0 mmol/l stwierdzano istotnie częściej w grupie glimepirydu, w porównaniu z gliklazydem MR, – 8.9% vs 3,7% pacjentów (p<0,003). Niższą częstość hipoglikemii w grupie gliklazydu MR obserwowano m.in u osób z obniżonym klirensem kreatyniny (50-80 ml/min)- 3.2% vs 12.6%; w grupie z lepszą kontrolą metaboliczną (Hba1c<6,5%) – 2.1% vs 17.5%, a także u osób >65 roku życia – 3.6% vs 9%.

Zdaniem autorów pracy gliklazyd MR jest więc równie skutecznym lekiem hipoglikemizującym jak glimepiryd, ale przy mniejszym o 50% ryzyku wystąpienia hipoglikemii – a więc bezpieczniejszym.

Opracowane na podstawie: European Journal of Clinical Investigation / 2004-08-13

 

0 replies on “Wyniki badania GUIDE porównanie skuteczności i bezpieczeństwa gliklazydu MR i glimepirydu”