Metaboliczne leczenie niewydolności serca

Heinrich Taegtmeyer – Cardiac metabolism as a target for the treatment of heart failure Circulation 2004;110:894
Nikolaidis i wsp. z laboratorium w Pittsburgu opublikowali na łamach Circulation rezultaty pracy dowodzącej, że analog glukagonu (recombinant glucagon-like peptide 1 [rGLP-1]) w sposób wyraźny poprawia pracę komór, a także przepływy – systemowy i wieńcowy, u psów z zaawansowaną kardiomiopatią rozstrzeniową.

Komentując w artykule redakcyjnym wyniki badania, Heinrich Taegtmeyer przypomina „oczywistą prawdę,” że serce jest przede wszystkim miejscem przemian energetycznych, zamieniających, w serii katalizowanych przez enzymy reakcji, energię chemiczną w mechaniczną. U ludzi mięsień sercowy zużywa codziennie kilka kilogramów ATP, a kardiomiocyty w jednej trzeciej składają się z mitochondriów.

Autor zauważa przy tej okazji, że przemiany substratów energetycznych mięśnia sercowego umykają w dużym stopniu uwadze przemysłu farmaceutycznego. Wyjątek stanowi grupa leków zmieniających źródło zaopatrzenia niedokrwionego mięśnia sercowego w energię, z utleniania wolnych kwasów tłuszczowych na bardziej wydajne utlenianie glukozy i mleczanów. Zmianę tę można uzyskać (1) przywracając wrażliwość serca na insulinę, (2) hamując na różnych poziomach utlenianie kwasów tłuszczowych lub (3) aktywując kompleks dehydrogenazy pirogronianowej.

Przemiany metaboliczne skutecznie modyfikuje wlew potasu-insuliny-glukozy we wstrząsie kardiogennym (po zatrzymaniu akcji serca w hypotermii). Inne przykłady leków o działaniu metabolicznym to etomoksir i oksfenicyna, blokujące wejście długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów. Do grupy częściowych inhibitorów oksydacji kwasów tłuszczowych (PFox) należą natomiast pochodne piperazyny – trimetazydyna i ranolazyna. Dokładny mechanizm działania PFox nie jest do końca poznany. Wiadomo, że trimetazydyna hamuje jeden z końcowych etapów beta-oksydacji powodując zmianę substratu energetycznego dla mięśnia sercowego oraz poprawiając sprzężenie pomiędzy glikolizą i utlenianiem glukozy.

Autor przypomina, że przemiany metaboliczne nie ograniczają się do transferu energii, ale obejmują również: generowanie sygnałów dla wzrostu, programowanej śmierci i programowanego przeżycia komórek, powstawanie wolnych rodników tlenowych oraz regulację czynników transkrypcyjnych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2004-08-24

 

0 replies on “Metaboliczne leczenie niewydolności serca”