Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego zapowiadają rozwój cukrzycy typu 2

Ralph B. D`Agostino i wsp – Cardiovascular disease risk factors predict the development of type 2 diabetes Diabetes Care 2004;27:2234
Wśród najważniejszych czynników zapowiadających rozwój cukrzycy typu 2 wymienia się wartości glikemii, otyłość, insulinooporność i dysfunkcję komórek beta.

W Diabetes Care ukazały się wyniki oryginalnej pracy, która miała odpowiedzieć na pytanie, czy inne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (RFs) (inhibitor 1 aktywatora plazminogenu, nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom trójglicerydów, niski poziom frakcji HDL, upośledzona tolerancja glukozy [IGT]) zapowiadają rozwój cukrzycy, niezależnie od insulinooporności i otyłości centralnej.

W badaniu Insulin Resistance Atherosclerosis Study (IRAS) uczestniczyły 872 osoby z normoglikemią lub upośledzoną tolerancją glukozy (rozpoznanie cukrzycy wykluczono na podstawie testu obciążenia glukozą).

W czasie 5 lat obserwacji cukrzycę rozpoznano u 143 (16%) osób. Stopień zagrożenia rozwojem cukrzycy okazał się zależny od liczby czynników ryzyka: w grupie osób bez wymienionych wyżej RFs, cukrzyca rozwinęła się u 5%; w grupie osób z 1 RFs u 11%; z 2 RFs u 18%; z 3 RFs u 37%; a z 5 RFs u 50% (p<0.001). Iloraz szans pojawienia się cukrzycy dla każdego dodatkowego RF, po skorygowaniu względem wieku, płci i grupy etnicznej, wyniósł 2.1 (95% przedział ufności 1.78-2.46).

Zdaniem autorów pracy ocena RFs może być przydatna w identyfikacji osób wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy, u których interwencje farmakologiczne, zmiana przyzwyczajeń dietetycznych i sposobu życia, mogą opóźnić rozwój choroby. Co ważne, ocena RFs pozwalała przewidywać rozwój cukrzycy także u osób z wyjściowo prawidłową tolerancją glukozy, a u osób z IGT, u których ryzyko rozwoju cukrzycy jest już wyjściowo wysokie, występowanie RFs dodatkowo je zwiększało.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-09-13

0 replies on “Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego zapowiadają rozwój cukrzycy typu 2”