Nadciśnienie tętnicze w USA. Narastający problem

Larry E. Fields i wsp – The Burden of Adult Hypertension in the United States 1999 to 2000. A Rising Tide Hypertension 2004;44:398
Mimo pewnych sukcesów, jakie notuje się w ostatnich latach w wykrywaniu i leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroba ta występuje coraz częściej, a kontrola wartości ciśnienia tętniczego w populacji nie jest zadowalająca.

Wyniki analizy NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), opublikowane na łamach Hypertension dowodzą, że całkowita liczba osób dorosłych dotkniętych nadciśnieniem tętniczym w Stanach Zjednoczonych sięgnęła w latach 1999-2000 65 milionów (35 milionów kobiet i 30 milionów mężczyzn). Liczba ta jest o około 30% wyższa w porównaniu z danymi z lat 1988-1994 (50 milionów osób z nadciśnieniem). Częstość nadciśnienia w populacji dorosłych wynosi 31.3% [wskaźnik obejmuje osoby z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego skurczowego (>140 mmHg) lub rozkurczowego (>90 mmHg) lub przyjmujące lek hipotensyjny oraz osoby, u których przynajmniej dwukrotnie w wywiadzie występowały incydenty podwyższonego ciśnienia tętniczego rejestrowane przez lekarza lub pielęgniarkę]. W latach 1988-1994 wskaźnik ten wynosił 28.9%.

Zwraca się uwagę na związek częstszego wystepowania nadciśnienia tętniczego z przyjmującym rozmiary epidemii w ostatnich latach problemem otyłości i nadwagi. Opublikowane dane dowodzą konieczności wdrożenia bardziej skutecznej polityki prozdrowotnej w celu zmniejszenia kosztów społecznych choroby i jej możliwych powikłań.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-10-07

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze w USA. Narastający problem”