Zależność pomiędzy nie stosowaniem się do zaleceń dotyczących farmakoterapii nadciśnienia a częstością modyfikacji leczenia

Boris L.G. Van Wijk i wsp – The association between compliance with antihypertensive drugs and modification of antihypertensive drug regimen J Hypertens 2004;22:1831
Według niektórych autorów, aż u 70-75% osób z nadciśnieniem kontrola ciśnienia tętniczego jest niezadowalająca. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, odpowiedzią lekarza na stale nieprawidłowe wartości ciśnienia powinna być zmiana leku, zwiększenie dawki dotychczas stosowanego preparatu lub dołączenie nowego. Z drugiej strony częstą przyczyną braku efektu hipotensyjnego jest nieprzestrzeganie przez chorego zaleceń lekarza (non-compliance), co może prowadzić do niepotrzebnej modyfikacji leczenia i tym samym zwiększać jego koszty.

W holenderskim badaniu typu przypadek-kontrola, opublikowanym w Journal of Hypertension, retrospektywnie oceniano związek pomiędzy niestosowaniem się do zaleceń dotyczących farmakoterapii a modyfikacją leczenia. Autorzy z Utrechtu zidentyfikowali 39714 osób, którym w latach 1999-2002 po raz pierwszy przepisano lek obniżający ciśnienie. Z tej licznej grupy wybrali 11937 osób, u których doszło do zmiany pierwotnie stosowanego leczenia oraz przyporządkowali im taką samą liczbę osób z grupy kontrolnej, u których farmakoterapia nie była zmieniana.

Odsetek osób, które nie stosowały się do zaleceń dotyczących przyjmowania leków, wynosił 5.1% i 3.6%, odpowiednio w grupie badanej i kontrolnej (iloraz szans 1.39; 95% przedział ufności 1.22-1.58). Zdaniem autorów, istnieje związek pomiędzy niestosowaniem się do zaleceń dotyczących przyjmowania leków obniżających ciśnienie a zmianą sposobu leczenia. Przed decyzją o modyfikacji leczenia wskazana jest ocena stopnia przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarskich.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2004-08-07