Redukcja zgonów sercowych w ostatnim półwieczu

Caroline S. Fox i wsp – Temporal trends in coronary heart disease mortality and sudden cardiac death from 1950 to 1999 Circulation 2004;110:522
W ostatnim półwieczu dokonał się istotny postęp w medycynie, a zwłaszcza w kardiologii i prewencji powikłań sercowo-naczyniowych. W USA obserwuje się zmniejszenie liczby zgonów z przyczyn sercowych, nie wiadomo jednak, czy redukcji zgonów wieńcowych (CHD) towarzyszy podobny trend dotyczący nagłych zgonów sercowych (SCD).

W Circulation ukazała się praca poświęcona temu zagadnieniu, oparta na wynikach analizy ponad 50-letniej obserwacji populacji Framingham. Pomiędzy okresami 1950-1968 a 1990-1999 łączna śmiertelność z powodu choroby wieńcowej (CHD) zmniejszyła się o 59%, a spadek liczby SCD w tym okresie wyniósł 49% (wartość p<0,001 dla obu trendów).

Średni wiek chorych w momencie zgonu (zarówno w przypadku CHD jak i SCD) wzrósł w ostatnim półwieczu o ponad 10 lat. Korzystne trendy odnotowano niezależnie od płci, nałogu palenia oraz występowania choroby wieńcowej w chwili włączenia do badania.

Największy spadek CHD i SCD obserwowano w latach 80-tych, co prawdopodobnie związane było z wprowadzeniem defibrylatorów, beta-blokerów, aspiryny, ACE-inhibitorów oraz leczenia trombolitycznego.

W opinii autorów, wyniki badań potwierdzających zmniejszenie liczby CHD i SCD w populacji osób z objawami choroby wieńcowej i bez niej, dowodzą skuteczności zarówno prewencji pierwotnej jak i wtórnej i skłaniają do starannego stosowania odpowiednich zaleceń w praktyce.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2004-08-03